Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2008 ]

1066944/366/0015/7.10.2008 Έκδοση στοιχείων για χορήγηση «διατακτικών» σε προσωπικό επιχειρήσεων

(Έκδοση στοιχείων για χορήγηση «διατακτικών» σε προσωπικό επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1066944/366/0015/7.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για χορήγηση «διατακτικών» σε προσωπικό επιχειρήσεων.Με την από 20.6.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρεία (στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») που δραστηριοποιείται στο χώρο έκδοσης διατακτικών εκτελεί παραγγελίες εταιρειών- πελατών της για έκδοση και χορήγηση διατακτικών, που αντιστοιχούν σε ένα  συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, υπό τη μορφή μαγνητικών καρτών συναλλαγών (παρόμοιων με πιστωτικές κάρτες). Οι εταιρείες-πελάτες καταθέτουν σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις κάρτες συναλλαγών που έχουν παραγγείλει και τις διαθέτουν στο προσωπικό τους, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές με συγκεκριμένα καταστήματα μέχρις εξάντλησης του χρηματικού ποσού που έχουν πιστωθεί, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι διατακτικές. Δηλαδή, ο υπάλληλος του συμβεβλημένου καταστήματος περνάει την μαγνητική κάρτα από ειδικό μηχάνημα το οποίο ενημερώνει μια βάση δεδομένων για τη συναλλαγή και τη χρήση της κάρτας, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η χρήση της κάθε κάρτας, και στη συνέχεια εκδίδεται το προσήκον φορολογικό στοιχείο. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκδίδει προς κάθε εταιρεία-πελάτη της τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τη χρέωση προμήθειας, η οποία αποτελεί την αμοιβή της, για την χορήγηση των μαγνητικών καρτών συναλλαγών. Επί του τιμολογίου αναγράφεται, εκτός των άλλων, το πλήθος των μαγνητικών καρτών συναλλαγών που έχουν παραδοθεί σε κάθε εταιρεία πελάτη, το χρηματικό ποσό το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο συναλλαγών, με το οποίο έχει ενημερωθεί η κάθε κάρτα, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που διαθέτει αυτή. Επίσης, στο Τ.Π.Υ. αναγράφεται συγκεντρωτικά το συνολικό χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις κάρτες συναλλαγών που έχουν χορηγηθεί και επιπλέον αναγράφεται διακεκριμένα την αμοιβή πλέον του Φ.Π.Α. που χρεώνει η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον κάθε πελάτη της.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν είναι ορθή και σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η περιγραφή και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων Τ.Π.Υ. από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  προς τις εταιρείες-πελάτες της.


Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, προκύπτει ότι στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης  αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. , η αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, δηλαδή το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής αριθμητικώς ή της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά μας 1009685/81/0015/28.5.1996 και 1056069/369/0015/7.6.1999) οι εταιρείες που εκδίδουν και διαθέτουν  διατακτικές προς εταιρείες-πελάτες τους στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν προς αυτές για τη δικαιούμενη προμήθειά τους θα πρέπει στο περιγραφόμενο είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας να αναφέρουν και το πλήθος των χορηγηθεισών διατακτικών, κατά  κατηγορία (αξία), καθώς και τη συνολική αξία αυτών.

3. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας μπορεί στο περιεχόμενο των στοιχείων να  προσθέτει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο.

Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι η περιγραφή και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τις εταιρείες πελάτες της, για τη δικαιούμενη προμήθειά της για την έκδοση και διάθεση των μαγνητικών καρτών συναλλαγών, όπως παρατίθεται στη σχετική αίτησή σας, είναι ορθή και σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι στο περιεχόμενό τους περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις αυτού (παράγραφος 1 του παρόντος), όπως επίσης και αυτά που έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση (παράγραφος 2 του παρόντος).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο