Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2008 ]

1061689/351/0015/4.8.2008 Χρόνος έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφικά εκδιδόμενων τιμολογίων παροχής υπηρεσίας

(Χρόνος έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφικά εκδιδόμενων τιμολογίων παροχής υπηρεσίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1061689/351/0015/4.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφικά εκδιδόμενων  τιμολογίων παροχής υπηρεσίας.Με την από 5.6.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τομέα των ταχυμεταφορών και επιθυμεί, για δικούς της λόγους, να εκτυπώνει μαζικά τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της, για μεμονωμένες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μέσα στην εβδομάδα, στο τέλος αυτής. Τα εν λόγω τιμολόγια θα απεικονίζονται στο πρόγραμμα της λογιστικής της διαχείρισης σε καθημερινή βάση και μόνο η εκτύπωση θα πραγματοποιείται στο τέλος της  εβδομάδας.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία συνάδει με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στη περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π) το τιμολόγιο μπορεί  να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η πιστοποίηση των δημοσίων έργων. Σε  καμία περίπτωση το Τ.Π.Υ. ή η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής  περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής).

Επίσης με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ.1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων  υπηρεσιών. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται προαιρετικά να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή με άλλη μηχανή τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, κατά περίπτωση, με χρήση χημικού χάρτη, αποκλειόμενης της χρήσης δίπτυχων ή τρίπτυχων εντύπων, με εξαίρεση τα εισιτήρια μεταφορικών μέσων και θεαμάτων. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να ζητά και να το λαμβάνει, το δε άλλο αντίτυπο παραμένει στον εκδότη ως στέλεχος.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, όπως τέθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 29 παρ. 12 του ν.3522/2006  (ΦΕΚ Α'/276/22.12.2006, έναρξη ισχύος 22.12.2006), όλα τα φορολογικά στοιχεία του εν λόγω άρθρου (αρθ. 12) που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που  προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14 (του άρθρου αυτού), τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτήν της συμπλήρωσης ενός μήνα  από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή.

4. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω και όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει ότι από 22.12.2006 και εφεξής δεν παρέχεται η δυνατότητα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. έκδοσης των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών του άρθρου 12 αυτού σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις (εν προκειμένω με την  ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας), πλην αυτών που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, οπότε και παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του  επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο