Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2008 ]

1119554/842π.ε./0015/17.4.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας - Εμφάνιση τυχόν εκπτώσεων επί αυτών

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας - Εμφάνιση τυχόν εκπτώσεων επί αυτών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1119554/842π.ε./0015/17.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου  ομιλίας - Εμφάνιση τυχόν εκπτώσεων επί αυτών.
Με την από 13/12/2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας πρόκειται να συμβληθεί με εταιρείες  τηλεφωνίας, που θα της πωλούν χονδρικώς χρονομονάδες τηλεφωνικής συνδιάλεξης τις  οποίες στη συνέχεια θα μεταπωλεί σε καταστήματα λιανικής πώλησης (κυρίως περίπτερα). Οι εταιρείες τηλεφωνίας θα σας τιμολογούν ανά μήνα και επί του τιμολογίου θα αφαιρείται ως έκπτωση η συμφωνηθείσα αμοιβή σας. Με τον ίδιο τρόπο δε θα τιμολογεί και η εταιρεία σας τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Η πώληση των χρονομονάδων από τα καταστήματα λιανικής πώλησης προς το κοινό θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηχανισμών, τους οποίους θα πουλήσετε ή παραχωρήσετε με χρησιδανεισμό στα εν λόγω καταστήματα, οι οποίοι (μηχανισμοί) θα είναι συνδεδεμένοι μέσω internet με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της εταιρεία σας που θα διαχειρίζεται τον χρόνο ομιλίας των εταιρειών τηλεφωνίας και με την μεσολάβηση των υπαλλήλων των παραπάνω καταστημάτων, θα εκδίδουν εντύπως (σε χαρτί) και θα παραδίδουν στον πελάτη ένα κωδικό αριθμό με τον επιθυμητό χρόνο ομιλίας πληρώνοντας στον υπάλληλο το αντίστοιχο τίμημα.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε αφενός, εάν τόσο για την έκπτωση που θα παρέχεται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προς την εταιρεία σας, όσο και για αυτή που  θα παρέχει η εταιρεία σας προς τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα πρέπει να εκδίδονται
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από τον λαμβάνοντα την έκπτωση προς τον παρέχοντα, και αφετέρου, εάν θα καταχωρούνται στα φορολογικά σας βιβλία οι μονάδες που αγοράζονται από τις εταιρείες τηλεφωνίας ως εμπόρευμα και εάν θα απογράφονται στο τέλος του έτους. Επί των ανωτέρω ερωτημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α'/22.12.2006), για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., συνιστά παροχή υπηρεσίας και η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

2. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η προαναφερόμενη περίπτωση συνιστά παροχή υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν τα μέσα αυτά (ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα) διατίθενται απευθείας από αυτόν που παρέχει το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάμεσο τρίτο.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλματός του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο.

4. Επίσης, όπως ορίζεται στη παράγραφο 11 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής αριθμητικώς ή της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο.

5. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, και επειδή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. υφίστανται και λειτουργούν για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσα αντισυμβαλλομένων, γεγονός
που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία, προκύπτει ότι εφόσον η συμφωνηθείσα έκπτωση θα αναγράφεται επί των αρχικά εκδιδόμενων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών δεν απαιτείται και δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η έκδοση άλλου στοιχείου αξίας για την ίδια πράξη (έκπτωση) που συμπεριλαμβάνεται ήδη σε προεκδοθέν φορολογικό στοιχείο αξίας. Σημειώνεται ότι ως αξία, έσοδο ή έξοδο κατά περίπτωση, στα τηρούμενα φορολογικά βιβλία των αντισυμβαλλομένων θα αναγράφεται το ποσό που προκύπτει μετά την έκπτωση, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω (παράγραφος 4 του παρόντος).

6. Περαιτέρω και όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, σας επισυνάπτουμε την 1030387/180/0015/ΠΟΛ.1056/12.3.2008 εγκύκλιο με την οποία δίδεται απάντηση στο ερώτημά σας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι για θέματα εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (λογαριασμοί καταχώρησης των αγοραζόμενων τηλεφωνικών μονάδων κ.λ.π.)  αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.), στο οποίο πρέπει να απευθυνθείτε.

7. Τέλος το παρόν μαζί με την σχετική αίτηση διαβιβάζεται στη Δ/νση Φ.Π.Α για τις τυχόν δικές της ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο