Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1113790/778π.ε./0015/8.4.2008 Φορολογική μεταχείριση επιδικασθέντων ποσών σε κοινοπραξία μετά τη λύση της

(Φορολογική μεταχείριση επιδικασθέντων ποσών σε κοινοπραξία μετά τη λύση της)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1113790/778π.ε./0015/8.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιδικασθέντων ποσών σε κοινοπραξία μετά  τη λύση της.Με την από 27.11.2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας με δικαστική απόφαση έχει υποχρεωθεί να καταβάλει σε κοινοπραξία ένα ορισμένο ποσό ως κεφάλαιο (για κάλυψη κόστους επισκευής), τόκους και δικαστικά έξοδα. Δεδομένου όμως ότι η κοινοπραξία αυτή έχει λυθεί και συνεπώς πιθανότατα δεν εκδίδει φορολογικό στοιχείο για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού ρωτάτε με τι φορολογικό τρόπο μπορείτε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας προς την κοινοπραξία ώστε να είστε φορολογικά νομότυποι και συγκεκριμένα βάσει ποίων φορολογικών στοιχείων (ή άλλων παραστατικών) μπορείτε να εξοφλήσετε την προαναφερθείσα απαίτηση. Επίσης, ρωτάτε σχετικά με τον τρόπο  καταβολής του ανωτέρω ποσού εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.  

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα.

2. Επίσης, όπως προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.

3. Περαιτέρω, η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος απαντώντας στο 305/5.12.2007 υπηρεσιακό μας σημείωμα μας απάντησε με το 1015/12.3.3008 σημείωμά της τα εξής: «1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Αστικού Κώδικα, η εταιρεία εξακολουθούσα και μετά τη λύση της, εφ' όσον αυτό απαιτείται για τις ανάγκες και προς το σκοπό της εκκαθάρισης. Από την λύση, παύει η εξουσία των διαχειριστών εταίρων.  

4. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, στην περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία ενώ έχει υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών στην αρμόδια για τη  φορολογία της Δ.Ο.Υ., της επιδικάζεται επιπλέον αμοιβή από πρώην πελάτη της λόγω εκτέλεσης εργασιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η εταιρεία αυτή εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Αστικού Κώδικα (1014786/433/Α0012/19.5.2004 έγγραφο).

5. Εξάλλου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1253/5.10.2005 έγγραφο του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας, από πλευράς εμπορικού δικαίου, η κοινοπραξία, εφόσον επιδιώκει σκοπό εμπορικό και εκπροσωπών αυτήν συμβάλλεται στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας, είναι αδημοσίευτη η εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρεία.
 

6. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό σημείωμά σας προκύπτει ότι η κοινοπραξία «Α…K…» στις 30.1.1992 αγόρασε από την προμηθεύτρια εταιρεία «……» ένα κλιματιστικό συγκρότημα, το οποίο στη συνέχεια εγκατέστησε στο Αιγινήτειο νοσοκομείο. Όμως πριν από την πάροδο της δωδεκάμηνης εγγύησης το εν λόγω μηχάνημα παρουσίασε βλάβη κατά τη λειτουργία του, την οποία αρνήθηκε να αποκαταστήσει η προμηθεύτρια εταιρεία, με συνέπεια το κόστος επισκευής του να το επιβαρυνθεί η πιο πάνω κοινοπραξία. Τέλος, τα διοικητικά δικαστήρια στα οποία προσέφυγε η εν λόγω κοινοπραξία της επιδίκασαν κι ενώ είχε ήδη λυθεί, το ποσό των 5.089 ευρώ ως κεφάλαιο (για κάλυψη του κόστους επισκευής της ζημίας), 14.805 ευρώ ως τόκοι και 944,36 ευρώ ως δικαστικά έξοδα.

7. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι τα πιο πάνω ποσά αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις της κοινοπραξίας και φορολογούνται στο όνομά της καθόσον η εν λόγω κοινοπραξία εξακολουθεί να υφίσταται λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Αστικού Κώδικα. Επισημαίνεται, ότι τα ποσά που αφορούν κάλυψη του κόστους επισκευής της ζημίας και δικαστικά έξοδα αποτελούν εισόδημα υπό την προϋπόθεση ότι η πιο πάνω κοινοπραξία έχει εκπέσει τα κόστη αυτά από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.»

8. Κατόπιν των ανωτέρω η κοινοπραξία θεωρείται ότι δεν έχει λυθεί και επομένως υποχρεούται να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο της παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για τα  ποσά που θα λάβει ως αποζημίωση βάσει της προαναφερθείσας δικαστικής απόφασης. Η δε εξόφληση που τιμολογίου πρέπει να γίνει είτε με δίγραμμη επιταγή είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κατ' εφαρμογήν των οριζομένων στην παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο