Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-1996 ]

ΠΟΛ.1085/15.3.1996 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2386/1996

(Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2386/1996)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1033963/1602/0009Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1085

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.2386/1996.

Σας στέλνουμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2386/1996 "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 43 Α'/7.3.1996), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα φορολογικού ελέγχου και αδικημάτων φοροδιαφυγής, για να τις έχετε υπόψη σας. Οι γνωστοποιούμενες
διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7.3.1996). Σημειώνεται ότι, θα ακολουθήσει σύντομα σχετική εγκύκλιος με τις αναγκαίες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων αυτών ρυθμίσεων.

Αρθρο 8
Φορολογικός έλεγχος και αδικήματα φοροδιαφυγής


Στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') προστίθεται τρίτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Σε περίπτωση μη ολοκήρωσης Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογίας Κεφαλαίου και λοιπών Φορολογιών που έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠ.Ε.Δ.Α. συνεπεία θανάτου, συνταξιοδότησης ή θέσεως σε αργία υπαλλήλου που συμμετείχε στον αρξάμενο έλεγχο, η διαδικασία ολοκλήρωσης αυτού δύναται να ανατεθεί σε άλλον υπάλληλο της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠ.Ε.Δ.Α., κατά περίπτωση, με απόφαση του προϊσταμένου των υπηρεσιών αυτών".

2. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγουμένου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών".

3. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 23 Μαρτίου 1990.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν.1591/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ο δράστης των ποινικών αδικημάτων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ' και η' της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή όχι κατώτερη των πέντε (5) και μέχρι πενήντα (50) εκατομμυρίων δραχμών".

5. Στο άρθρο 33 του Ν.1591/1986 προστίθεται παράγραφος 7 και οι μέχρι τώρα παράγραφοι 7 και 8 αριθμούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα, ως εξής:

"7. Η καταδίκη για τα αδικήματα των περιπτώσεων ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού, επιφέρει κατά του καταδικασθέντος φυσικού προσώπου και του υπόχρεου νομικού προσώπου, καθώς και του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας στο οποίο μετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά, τις κυρώσεις που ορίζονται από την παράγραφο 12 του άρθρου 95 του Ν.2238/1994. Για την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 13 του ίδιου άρθρου και νόμου".

8. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α') καταργείται η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν.2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α'), αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

"2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων φοροδιαφυγής της προηγούμενης παραγράφου 1 είναι το Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η τελεσθείσα πράξη φοροδιαφυγής.

3. Επίσης, αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος δεν επιδεικνύει στο φορολογικό έλεγχο το σύνολο ή μέρος των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από το Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'), καθώς και όποιος επικαλείται την απώλεια ή προβαίνει στην καταστροφή όλων ή μερικών από τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία, ενώ έχει υποχρέωση από τις οικείες διατάξεις να τα διαφυλάσσει. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων αυτής της παραγράφου είναι το Πλημμελειοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση του υπαιτίου. Τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές".

7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου υφίσταται υποχρέωση παροχής των ζητούμενων πληροφοριών από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή από πρόσωπο που έχει τις ίδιες ελεγκτικές αρμοδιότητες με αυτόν".

8. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 προστίθενται δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής:

"Ειδικά για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο διενεργούμενο από ειδικό συνεργείο που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου του ειδικού συνεργείου που διενεργεί το συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο. Επίσης, για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο που διενεργείται από την Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.) και τα παραρτήματά της, απαιτείται κοινή απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΠ.Ε.Δ.Α. ή του παραρτήματός της και του εποπτεύοντος επιθεωρητή".

9. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Ν.2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

"α) Εκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και λήψη τέτοιων στοιχείων μεγάλης αξίας".

10. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Ν.2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

"Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ανώνυμης εταιρίας, καθώς και για το διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών. Τα μέτρα των δύο προηγούμενων εδαφίων καταλαμβάνουν και τους κοινούς λογαριασμούς".

11. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά, σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλλει ποσό πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) των οφειλόμενων φόρων, των προς απόδοση στο Δημόσιο ποσών από παρακρατούμενους φόρους, τέλη, εισφορές και των νόμιμων προσαυξήσεων αυτών".

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 95 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Οποιος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση με βάση τα δεδομένα των τηρούμενων από αυτόν βιβλίων και στοιχείων, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την απόδοση στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας ή άλλων φόρων, τελών και εισφορών που παρακρατούνται, επιρρίπτονται ή εισπράττονται για να αποδοθούν στο Δημόσιο, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία είναι ανώτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, τιμωρείται: α) με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή όχι κατώτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και άνω, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εφόσον ο παραβάτης δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλες διατάξεις".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο