Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2008 ]

1109435/748π.ε./0015/29.1.2008 Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση απόδειξης λιανικής πώλησης

(Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση απόδειξης λιανικής πώλησης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1109435/748π.ε./0015/29.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση απόδειξης λιανικής πώλησης.


 
Απαντώντας στην από 15/11/2007 αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν είναι σύννομη η αντικατάσταση απόδειξης λιανικής πώλησης-δελτίου αποστολής (Α.Λ.Π. - Δ.Α.), που εκδόθηκε σε επιτηδευματία, λόγω μη γνωστοποίησης της ιδιότητός του πριν την έκδοσή
του (παρά το ότι η έκδοση του παραπάνω στοιχείου έγινε ύστερα από δήλωση του ιδιώτη επί της προσφοράς πωλήσεως σκυροδέματος, που θέσατε στην διάθεσή του την οποία και αποδέχτηκε συνυπογράφοντάς την), με τιμολόγιο πώλησης του οποίου η έκδοση ζητείται εκ των υστέρων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται (μεταξύ  άλλων) να εκδίδει, να ζητά και να λαμβάνει τα φορολογικά στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό κατά περίπτωση.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ.1) και 13 (παρ.1) επίσης του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις πωλήσεις αγαθών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία ή στο κοινό εκδίδεται Τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π. αντίστοιχα και σε περίπτωση επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών εκδίδεται απόδειξη επιστροφής.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1092189/84/0015/27.9.2005  και 1044002/352/0015/11.5.2006) η αντικατάσταση Α.Λ.Π., που εκδόθηκε σε επαγγελματία χωρίς ευθύνη του εκδότη, με τιμολόγιο που εκδίδεται εκ των υστέρων, είναι δυνατή αφού προηγηθεί η έκδοση απόδειξης επιστροφής λιανικής πώλησης, στην οποία θα γίνεται ρητή μνεία ότι εκδίδεται για λόγους λογιστικής τακτοποίησης (εγγραφή αφαιρετική των εσόδων από λιανικές πωλήσεις), με αναγραφή σ' αυτήν του α/α της Α.Λ.Π. που αφορά. Αυτονόητο είναι ότι με την εν συνεχεία έκδοση του Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής διενεργούνται οι δέουσες λογιστικές εγγραφές που αφορούν τα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις.

4. Ενόψει των ανωτέρω η αντικατάσταση της Α.Λ.Π. με την έκδοση Τιμολογίου Δελτίου Αποστολής είναι δυνατή τηρουμένων των προϋποθέσεων που περιγράφονται στην  παράγραφο 3 ανωτέρω.
 
5. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Κ.Β.Σ. η απόδειξη επιστροφής, που λειτουργεί ως «πιστωτική απόδειξη», εκδίδεται στις περιπτώσεις  επιστροφής αγαθών στις λιανικές πωλήσεις καθώς και στην περίπτωση έκπτωσης μετά την έκδοση της Α.Λ.Π., που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση θ' του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα και ο πελάτης συμφωνεί στην παροχή έκπτωσης (λόγω του ελαττώματος), χωρίς να επιστρέψει το αγαθό και επομένως ο χρόνος έκδοσής της συναρτάται και συμπίπτει με την τέλεση των ως άνω περιγραφόμενων πραγματικών περιστατικών και όχι με άλλους χρονικούς περιορισμούς, όπως π.χ. το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

6. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ. (παρ.  12.11.2.) το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις: α) για την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο, β) για διαφορές που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου και γ) για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών. Με την παράγραφο 23.2.5. της ιδίας ως άνω ερμηνευτικής εγκυκλίου (ΠΟΛ.3/24.11.1992 του  Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε ότι, αν η λανθασμένη έκδοση του στοιχείου διαπιστωθεί μετά τη χρησιμοποίησή του, η διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών γίνεται πλέον με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, είναι δυνατή η ακύρωση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής, που εκδόθηκε κατά λάθος προς ιδιώτη, αντί Απόδειξης Λιανικής Πώλησης - Δελτίου Αποστολής, με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, στο οποίο εκτός των άλλων αναγράφεται και ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται. Εννοείται ότι ταυτόχρονα  με την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου θα πρέπει να εκδοθεί και η σχετική Α.Λ.Π. - Δ.Α.  με την ένδειξη «σε αντικατάσταση του αριθμ….Τ-ΔΑ».

Τέλος, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις, ως εξαρτώμενες απόλυτα από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, κρίνονται τελικά από τα αρμόδια  φοροελεγκτικά όργανα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο