Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2008 ]

1038299/239/0015/27.6.2008 Διακίνηση αγαθών εισαγόμενων από χώρα της Ε.Ε., με εντολή του αρχικού εισαγωγέα. - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία

(Διακίνηση αγαθών εισαγόμενων από χώρα της Ε.Ε., με εντολή του αρχικού εισαγωγέα. - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1038299/239/0015/27.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διακίνηση αγαθών εισαγόμενων από χώρα της Ε.Ε., με εντολή του  αρχικού εισαγωγέα. - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα ως προς τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία στην περίπτωση εισαγωγής εμπορευμάτων από χώρα της Ε.Ε. (Γερμανία) με παράδοση σε εγκαταστάσεις τρίτου-αποθηκευτή (εταιρία logistics), κατ' εντολή του αρχικού εισαγωγέα, καθώς επίσης και ως προς τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, εν συνεχεία, από τον αποθηκευτή (εταιρία logistics) προς τον τελικό παραλήπτη των αγαθών (πελάτη) κατ' εντολή και για λογαριασμό
του αρχικού εισαγωγέα (αποθέτη) και την τιμολόγηση από αυτόν, θέτουμε υπόψη σας τα  ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.5 (περ. ηα') του Κ.Β.Σ., ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού.

2. Περαιτέρω, με την Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 με την οποία ρυθμίστηκαν μεταξύ άλλων και θέματα διακίνησης αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας, ειδικά για τις περιπτώσεις που αφορούν διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης, από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ' εντολή και για λογαριασμό του πελάτη («αρχικού εισαγωγέα») σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, διευκρινίσθηκε ότι συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:

α) Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΒΣ και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.

β) Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ' εντολή και για λογαριασμό του αρχικού «εισαγωγέα» σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987.

γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.),  εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη - τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παραλήπτης - τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό «εισαγωγέα»).

Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α' και β', καθώς και το εκδιδόμενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωσης γ', εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), από τον αρχικό «εισαγωγέα», στον πελάτη του (παραλήπτη - τρίτο), σ' ένα μήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).

3. Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1185/26.6.1998,αναφορικά με το στοιχείο παραλαβής «ενδοκοινοτικών αποκτήσεων» όταν παραλαμβάνονται αγαθά από τρίτο (αγοραστή, αποθηκάριο, φασονίστα) απευθείας από χώρες τις Ε.Ε. ,κατ' εντολή του Έλληνα πελάτη,
συνοδευόμενα με τα στοιχεία του αλλοδαπού (τριγωνική παραλαβή), διευκρινίστηκε ότι, ειδικά για τις επιχειρήσεις αποθήκευσης αγαθών τρίτων, οι οποίες τηρούν βιβλίο αποθήκευσης και εκδίδουν αθεώρητο δελτίο εισαγωγής αντίτυπο του οποίου παραδίδουν στον αντισυμβαλλόμενο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 (παρ. 5η') του Κ.Β.Σ., παρέλκει η έκδοση δελτίου ποσοτικής παραλαβής.

4. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον στα παραστατικά του αλλοδαπού προμηθευτή αναγράφονται εκτός των άλλων και τα στοιχεία του παραλήπτη των  εμπορευμάτων (εταιρία logistics), αυτά νομότυπα αποτελούν τα συνοδευτικά στοιχεία για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής επικράτειας και μέχρι την παράδοση των υπόψη εμπορευμάτων στην εταιρία logistics, κατά συνέπεια για την εξαγωγή και περαιτέρω διακίνηση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του πελάτη του αρχικού εισαγωγέα απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής από τον αποθηκευτή κατ' εντολή του αποθέτηαρχικού εισαγωγέα. Στη συνέχεια ο αρχικός εισαγωγέας - πωλητής των υπόψη  εμπορευμάτων, με βάση το δελτίο αποστολής του αποθηκευτή, θα εκδώσει το τιμολόγιο πώλησης των υπόψη αγαθών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού και των όσων έχουν γίνει δεκτά περί «τριγωνικών συναλλαγών» με την εγκύκλιο Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο