Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2008 ]

1015389/98/0015/24.3.2008 Μεταφόρτωση αγαθών μέσω εγκαταστάσεων ενδιάμεσης - τρίτης επιχείρησης

(Μεταφόρτωση αγαθών μέσω εγκαταστάσεων ενδιάμεσης - τρίτης επιχείρησης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1015389/98/0015/24.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών μέσω εγκαταστάσεων ενδιάμεσης - τρίτης  επιχείρησης.Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρία παροχής υπηρεσιών logistics έχει συνάψει σύμβαση με εταιρία ειδών τροφίμων (πελάτης) καθώς και με τον προμηθευτή αυτού, βάσει της οποίας εμπορεύματα αγορασθέντα από τον τελευταίο (προμηθευτή), μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα (Φ.Ι.Χ.) του ίδιου ή και τρίτων συνεργατών του (με Φ.Δ.Χ.) στο χώρο μεταφόρτωσης της υπόψη εταιρίας logistics, όπου πραγματοποιείται η μεταφόρτωση σε Φ.Δ.Χ. συνεργατών αυτής, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους στα καταστήματα του πελάτη. Η διαδικασία μεταφόρτωσης δεν ολοκληρώνεται, όπως αναφέρετε, την ίδια χρονική στιγμή με την άφιξη αλλά εντός της ίδιας ημέρας άφιξης των εμπορευμάτων και σε διάρκεια λίγων ωρών, χωρίς όμως να λαμβάνει χώρα αποθήκευση αυτών στις εγκαταστάσεις της υπόψη εταιρίας (logistics). Περαιτέρω, όπως αναφέρετε, ο προμηθευτής εκδίδει για τη διακίνηση των εν λόγω αγαθών δελτίο αποστολής, στο οποίο αναφέρεται ως τόπος προορισμού το συγκεκριμένο κάθε φορά κατάστημα του πελάτη, με παράλληλη αναφορά στο γεγονός της ενδιάμεσης στάθμευσης στο χώρο της υπόψη εταιρίας, για σκοπούς μεταφόρτωσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της διακίνησης από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή προς  τα καταστήματα του πελάτη (τελικός προορισμός).

Τέλος θέτετε το ερώτημα εάν υφίσταται για την εταιρία logistics υποχρέωση έκδοσης συνοδευτικού στοιχείου (δελτίου αποστολής), για τη διακίνηση των εμπορευμάτων από τις  εγκαταστάσεις αυτής προς τα καταστήματα του πελάτη ή αρκεί το αρχικό δελτίο αποστολής
του προμηθευτή μέχρι τον τελικό προορισμό αυτών.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.  186/1992), τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει (έγγραφα1103317/782/0015/13.8.1993,1055665/373/0015/28.6.1999,1085644/633/0015/8.1.2002 και 1061474/662/0015/27.10.2003),σε περίπτωση μεταφόρτωσης εμπορευμάτων, σε Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ., προκειμένου να μεταφερθούν στον τελικό προορισμό (αποθηκευτικό χώρο  κ.λ.π.), μπορεί να χρησιμοποιείται το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο που αρχικά εκδόθηκε, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρεται το γεγονός της μεταφόρτωσης σε Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ., το σημείο - τόπος μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης μεταφοράς (μεταφόρτωσης).

3.Ενόψει των προαναφερομένων και στην περίπτωση που περιγράφεται στην παραπάνω σχετική αίτησή σας μπορεί να γίνει ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης της  Διοίκησης, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω οριζόμενες προϋποθέσεις, ήτοι αναγραφή επί του αρχικού συνοδευτικού στοιχείου (δελτίου αποστολής): α) της ημερομηνίας και ώρας έναρξης της αποστολής β) του τελικού προορισμού των εμπορευμάτων (τα συγκεκριμένα καταστήματα του πελάτη) και γ) το γεγονός της ενδιάμεσης στάθμευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας logistics και της μεταφόρτωσης σε Φ.Δ.Χ..

Επιπλέον δε πρέπει να αναγράφεται, κατά την αναχώρηση του αυτοκινήτου μετά τη μεταφόρτωση, η οποία λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα με διαφορά λίγων ωρών, όπως αναφέρετε, η ώρα έναρξης της διακίνησης για τον τελικό προορισμό των υπόψη εμπορευμάτων.

Τέλος, σε περίπτωση που η εταιρία logistics αναλαμβάνει τη μεταφορά (μετά τη μεταφόρτωση) των υπόψη εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας μεταφορικά μέσα τρίτων (Φ.Δ.Χ.), έναντι αμοιβής, λειτουργεί ως μεταφορικό γραφείο και κατά συνέπεια στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεούται να εκδίδει φορτωτική κατά την παραλαβή για μεταφόρτωση των εμπορευμάτων και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου (Φ.Δ.Χ.) στο οποίο μεταφορτώνονται, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ.6, του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ, το πρώτο αντίτυπο της οποίας συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι την  εγκατάσταση του τελικού παραλήπτη και ακολούθως επιστρέφεται στον εκδότη (εταιρία logistics).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο