Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-1996 ]

ΠΟΛ.1094/20.3.1996 Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας

(Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Mαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1036330/266/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β ΄

ΠΟΛ 1094

ΘΕΜΑ : Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

2. Τις διατάξεις της 411/24.1.1996 (ΦΕΚ Β' 58) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση των αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι από το πνεύμα των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και ιδίως αυτών του άρθρου 18, παρ. 1 και 3, προκύπτει ότι η αποτύπωση των δεδομένων των φορολογικών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, που να διασφαλίζεται η πιστότητα των εγγράφων σε όλα τα αντίτυπα, αποκλειομένης της χρήσης διπτύχων (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων) και κατ' επέκταση παρεμφερών εντύπων, που παρέχουν δυνατότητα διαχωρισμού της μιας και ενιαίας ενότητας δεδομένων, που αφορούν τα στοιχεία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων και των χορηγουμένων εκπτώσεων.

4. Την ανάγκη διασφάλισης των συναλλαγών και των συμφερόντων του Δημοσίου από καταστρατηγήσεις με τη μέθοδο της εμφάνισης εκπτώσεων, επί των χρεωστικών φορολογικών στοιχείων αξίας, ως διακεκριμένο τμήμα - ενότητα από τα λοιπά στοιχεία της συναλλαγής, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η αποκοπή της ενότητας αυτής (εκπτώσεις) εκ των υστέρων από τον αγοραστή, με αποτέλεσμα ο εκδότης να εμφανίζει μειωμένα έσοδα και ο αγοραστής αυξημένη δαπάνη.

5. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε από 1ης Ιουνίου 1996, τον τρόπο εμφάνισης των χορηγούμενων εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών αξίας (τιμολόγια, Τ-Δ.Α., Τ.Π.Υ., Α.Λ.Π., Α.Π.Υ. κ.λπ), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικώς ή χειρογράφως), ως εξής:


1α) Στις περιπτώσεις χορήγησης δραχμικής ή ποσοστιαίας, ανά είδος, έκπτωσης, αυτή να αποτυπώνεται σε κάθετη στήλη, με την ένδειξη "ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ", ενδιαμέσως των στηλών, που εμφανίζουν την αρχική αξία (προ έκπτωσης) και την τελική (μετά την έκπτωση) αξία, κατά την έννοια: (Πίνακας 1).

1β) Στις περιπτώσεις χορήγησης δραχμικής ή ποσοστιαίας συνολικής έκπτωσης, αυτή να αποτυπώνεται είτε, αναλόγως, ως ανωτέρω (περίπτωση 1α) σε ιδιαίτερη στήλη, είτε αφαιρετικά, μετά την αρχική συνολική αξία (προ έκπτωσης), στην ίδια στήλη, κατά την έννοια:


¦ ΑΞΙΑ (ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ................ ΧΧΧΧΧ ¦
¦ ΕΚΠΤΩΣΗ ................ - ΧΧΧ ¦
¦


¦ ΑΞΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ) ΧΧΧΧΧ ¦
¦ ΦΠΑ ΧΧΧ ¦
¦


¦ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΧΧΧΧ ¦
L1γ) Με οποιονδήποτε ανάλογο προς τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους, εφόσον οι εκπτώσεις αποτελούν αδιαίρετο και ανυπόστατο σύνολο του περιεχομένου του στοιχείου.

2. Η έκδοση των φορολογικών παραστατικών της παραγράφου 1 της παρούσας, με διάσπαση (διακεκριμένη αποτύπωση) των στοιχείων της συναλλαγής, που αφορούν τις παρεχόμενες εκπτώσεις, από το υπόλοιπο περιεχόμενο, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αποκοπή του τμήματος των εκπτώσεων, ως το ενδεικτικά αναφερόμενο κατωτέρω παράδειγμα, αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

3. Εντυπα (ιδίως μηχανογραφικά) ως τα ανωτέρω (παρ. 2) ενδεικτικά αναφερόμενο υπόδειγμα ή παρεμφερή, τα οποία δεν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. απαιτούν, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο