Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2008 ]

1006564/40/0015/21.3.2008 Διακίνηση και διάθεση ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και κλινικές - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία

(Διακίνηση και διάθεση ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και κλινικές - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1006564/40/0015/21.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διακίνηση και διάθεση ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και κλινικές  - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρία εμπορίας και διάθεσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές επεμβάσεις, τεχνητά μοσχεύματα), αποστέλλει με δελτία αποστολής ως «παρακαταθήκη», όπως αναφέρετε, τα παραπάνω είδη σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Αναφορικά με τα ερωτήματα που σχετίζονται με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία διακίνησης και περαιτέρω διάθεσης του υπόψη ιατρικού εξοπλισμού από την επιχείρηση εμπορίας αυτού προς τα νοσοκομεία και τις κλινικές, καθώς και τη λογιστική απεικόνιση των υπόψη συναλλαγών στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, θέτουμε υπόψη σας τα  ακόλουθα:

1. Καταρχήν η έννοια της παρακαταθήκης δεν ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), αλλά αντιμετωπίζεται ως συνώνυμη της φύλαξης. Η παρακαταθήκη ως έννοια ορίζεται από τον Α.Κ. και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 822 αυτού είναι σύμβαση με την οποία ο ένας από τους αντισυμβαλλόμενους (θεματοφύλακας) παραλαμβάνει από τον άλλο (παρακαταθέτη) προς φύλαξη κινητό πράγμα, με την  υποχρέωση απόδοσής του όταν αυτό ζητηθεί. Επομένως εφόσον στα ΔΑ αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης η ένδειξη ''Παρακαταθήκη'' νοείται η αποστολή για φύλαξη και όχι η αποστολή με σκοπό την πώληση στο χρόνο που θα βρεθεί αγοραστής. 

2. Περαιτέρω όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, στην περίπτωση που αναφέρετε στη σχετική αίτησή σας, εφόσον το υπόψη ιατροτεχνολογικό υλικό (χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές επεμβάσεις,
τεχνητά μοσχεύματα κ.λπ.) αποστέλλετε στα νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές με σκοπό τη  διάθεσή του σε ασθενείς και όχι άλλη αιτία (θέμα πραγματικό), έχουν εφαρμογή τα όσα έγιναν δεκτά από τη Διοίκηση με την εγκύκλιο 1065891/436/0015/ΠΟΛ.1138/28.11.2007, με την οποία ρυθμίστηκαν όμοια με την περίπτωσή σας θέματα, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

3. Επιπλέον, απαντώντας στο ερώτημά σας για τον τρόπο παρακολούθησης των αναφερόμενων στην αίτησή σας αγαθών στα βιβλία της επιχείρησής σας, σας γνωρίζουμε ότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι σε ιδιαίτερες
μερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας παρακολουθούνται τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό κατ' είδος, ποσότητα και ανά τρίτο επιτηδευματία. Επιπλέον ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση με μνεία του οικείου δικαιολογητικού εγγραφής. Η ενημέρωση της εξαγωγής μπορεί να γίνεται με μία συγκεντρωτική εγγραφή σε ημερήσια βάση ανά είδος και σειρά στοιχείων που εκδίδονται, με την προϋπόθεση ότι, όταν ζητηθεί από τον έλεγχο και στο χρόνο που ορίζεται από αυτόν, είναι δυνατή η εκτύπωση ή η σύνταξη κατάστασης με την αναλυτική κίνηση ανά παραστατικό όλων ή μερικών ειδών.

Ακόμα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ ορίζεται ότι η ποσοτική καταμέτρηση και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώριση και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου.

4. Συνεπώς, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εταιρεία εμπορίας που διαθέτει τα ιατροτεχνολογικά εμπορεύματα σε νοσοκομεία και κλινικές με τον προαναφερόμενο τρόπο πρέπει να τα παρακολουθεί στο βιβλίο αποθήκης σε ιδιαίτερη μερίδα ανά τρίτο κατ' είδος και ποσότητα, η οποία θα ενημερώνεται με τα εκδιδόμενα κατά περίπτωση στοιχεία ενώ  όσον αφορά στην υποχρέωση καταχώρισης ποσοτικά των αποθεμάτων που βρίσκονται σε  τρίτους στο βιβλίο απογραφής ή σε θεωρημένες καταστάσεις πρέπει να γίνεται με την καταχώριση αυτών ανά τρίτο επιτηδευματία .

5. Τέλος, για τη λογιστική αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων αρμόδια υπηρεσία είναι το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) στο οποίο θα πρέπει να αποταθείτε για  σχετικές διευκρινίσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο