Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1118241/822π.ε./0015/15.1.2008 Εισφορά περιουσίας κοινωνίας κληρονομικού δικαίου για σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας

(Εισφορά περιουσίας κοινωνίας κληρονομικού δικαίου για σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1118241/822π.ε./0015/15.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εισφορά περιουσίας κοινωνίας κληρονομικού δικαίου για σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας.Απαντώντας στην από 10.12.2007 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι προτίθεστε να συστήσετε ομόρρυθμη εταιρία εισφέροντας στο κεφάλαιο αυτής την περιουσία κοινωνίας κληρονομικού δικαίου που δραστηριοποιείται από το 1986 ως κοσμηματοπωλείο,
καταρτίζοντας καταστατικό στο οποίο θα αναγραφεί η καθαρή θέση της κοινωνίας (δηλαδή εμπορεύματα, πάγια και μετρητά μείον τις υποχρεώσεις αυτής) και ρωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση αυτή καθώς επίσης εάν με το καταστατικό αυτό θα γίνει η αλλαγή των ταμειακών μηχανών της επιχείρησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης, ή παράδοσης, ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό. Επίσης, στην παρ.1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι για την πώληση αγαθών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο. Περαιτέρω, όπως διευκρινίζεται  στην παρ. 12.2.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου Κ.Β.Σ. 3/1992, όταν εισφέρονται αγαθά ως συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρίας δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, γιατί δεν πληρούνται τα εννοιολογικά στοιχεία της πώλησης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εάν κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας εισφέρονται στο κεφάλαιο της περιουσιακά στοιχεία κοινωνίας κληρονομικού δικαίου και συνεπώς στο καταστατικό σύστασης περιγράφονται αναλυτικά κατ' είδος, ποσότητα και αξία τα εισφερόμενα αγαθά, δεν απαιτείται η έκδοση τιμολογίου πώλησης, δεδομένου ότι δεν πληρούνται τα εννοιολογικά στοιχεία της πώλησης.

Για τους ίδιους ως άνω λόγους παρέλκει και η έκδοση δελτίου αποστολής εν προκειμένω, εκτός εάν υπάρχει διακίνηση των εισφερόμενων ειδών (έγγραφο μας 1002881/9/0015/7.2.2005).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α'/5.10.1988), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου  10 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221Α'/24.9.02), από 1/1/2003 καθιερώνεται η υποχρέωση αντικατάστασης της παλαιάς φορολογικής μνήμης με νέα, σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης του φορολογικού μηχανισμού ή μίσθωσης παγίου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού από το νέο χρήστη ή κάτοχο.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με την Δικαστηριακή νομολογία (γνωμοδότηση 434/2005 Ν.Σ.Κ), παρέχεται δυνατότητα μεταβίβασης των φορολογικών μηχανισμών χωρίς αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης αυτών, μόνο στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων λειτουργουσών υπό εταιρική μορφή και πάντως δεν αφορά τον μετασχηματισμό επιχείρησης χωρίς νομική προσωπικότητα σε επιχείρηση εταιρικής μορφής. Η κοινωνία κληρονόμων είναι μια αναγκαστική κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι κληρονόμοι προκειμένου να συνεκμεταλλευθούν κοινά περιουσιακά στοιχεία και στερείται κάθε νομικής προσωπικότητας. Συνεπώς για την μετατροπή της σε εταιρία νομικής μορφής απαιτείται η λύση της και η διέλευση της από ιδρυτικό στάδιο. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στην επιχείρηση ατομικής μορφής, με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1146/30.11.2005 με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. 434/2005 Γνωμοδότηση ΝΣΚ (και ως εκ τούτου θεωρείται ότι συντελείται μεταβίβαση - αλλαγή κατόχου /χρήστη). Συνεπώς  απαιτείται αντικατάσταση φορολογικής μνήμης, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης Β' του κεφαλαίου 4 «Μεταβίβαση μεταχειρισμένου  φορολογικού μηχανισμού από χρήστη ή κάτοχο(πωλητή), σε άλλο επιτηδευματία χρήστη (αγοραστή), με αφαίρεση-αντικατάσταση φορολογικής μνήμης» της A.Y.O 1100772/1474/ 0015/ ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β/17.11.2005)

Τέλος, όσον αφορά ειδικότερα τη μεταβίβαση του σώματος των φορολογικών μηχανισμών - και με την προϋπόθεση αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης αυτών κατά  τα ανωτέρω - αυτή μπορεί να γίνει με το καταστατικό σύστασης της Ο.Ε., ως αγαθό εισφερόμενο με τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο