Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2009 ]

1052272/251/1.6.2009 Τήρηση πρόσθετου βιβλίου πελατών. Έκδοση στοιχείων

(Τήρηση πρόσθετου βιβλίου πελατών. Έκδοση στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1052272/251/1.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τήρηση πρόσθετου βιβλίου πελατών. Έκδοση στοιχείων.Με την από 25-5-2009 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι επιχειρηματίας παράλληλα με υπηρεσίες κομμωτηρίου παρέχει υπηρεσίες αισθητικής (καθαρισμός προσώπου,  αποτρίχωση, μακιγιάζ) και υπηρεσίες περιποίησης νυχιών (μανικιούρ - πεντικιούρ) και ρωτάτε αν και για ποιες από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να τηρείται πρόσθετο βιβλίο πελατών και κατ' επέκταση να εκδίδει αθεώρητες Α.Π.Υ.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε :

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής τηρεί βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε μία επίσκεψη το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχει, τη χρονολογία επίσκεψής του και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τον αριθμό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη, το συμφωνούμενο ποσό, τη χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.

2. Επιπλέον με την παράγραφο 10.5.5 της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 1118148/936/ 0015/Εγκ. ΠΟΛ.3/24-11-1992, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω  διατάξεων, διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι ως κέντρα αισθητικής θεωρούνται εκείνες οι  επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον καλλωπισμό και γενικά την περιποίηση του σώματος είτε με τη χρήση τεχνικών ή ιατρικών μέσων είτε όχι (πχ. κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, κέντρα εμφύτευσης μαλλιών κ.λπ.).

3. Περαιτέρω στην παράγραφο 4 της 1120287/843/ΠΟΛ.1153/17.12.2007 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι λαμβανομένου υπόψη: α) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιτηδευματιών που εκμεταλλεύονται κομμωτήριο και  παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ δεν διαθέτει αυτόνομο (ξεχωριστό) τμήμα παροχής αυτών των υπηρεσιών, αλλά παρέχει τις κομμωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ σε ενιαίο χώρο και ταυτόχρονα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες για την ορθή τήρηση του βιβλίου πελατών για τις τελευταίες υπηρεσίες και β) ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εν λόγω επιτηδευματιών από την παροχή υπηρεσιών μανικιούρ - πεντικιούρ αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των  ακαθάριστων εσόδων τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό από την έκδοσή της και εφεξής οι υπόψη επιτηδευματίες να μην τηρούν βιβλίο πελατών για τις υπηρεσίες μανικιούρ πεντικιούρ που παρέχουν.

4. Περαιτέρω με το 1094491/1023/31.10.2003 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών και αισθητικής και κομμωτηρίου, στο  βιβλίο πελατών που τηρείται καταχωρούνται οι πελάτες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής ενώ δεν καταχωρούνται οι πελάτες στους οποίους παρέχονται μόνο υπηρεσίες κομμωτηρίου.

5. Ενόψει των ανωτέρω, ο επιτηδευματίας ο οποίος παρέχει παράλληλα υπηρεσίες κομμωτηρίου, αισθητικής και περιποίησης νυχιών (μανικιούρ - πεντικιούρ) στην  εγκατάστασή του, έχει υποχρέωση να τηρεί βιβλίο πελατών στο οποίο δεν θα καταχωρούνται οι πελάτες, στους οποίους παρέχονται μόνο υπηρεσίες κομμωτηρίου διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν εμπίπτουν στην έννοια της περιποίησης σώματος (1038342/315/0015/21.6.2006, 1046013/367/27.6.2006 έγγραφά μας) ενώ αντίθετα θα καταχωρούνται τόσο οι πελάτες  στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής όσο και περιποίησης νυχιών (μανικιούρ  πεντικιούρ).

Εδώ σημειώνεται ότι η περιποίηση νυχιών εμπίπτει στην περιποίηση σώματος (έγγραφα 1103921/873/14.11.2001,1033684/450/22.4.2003, 1079599/626/28-9-2006) ενώ ο περιγραφόμενος στην αίτησή σας τρόπος παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας (σε χώρο που εκτός από υπηρεσίες κομμωτηρίου παρέχονται και υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ αλλά και υπηρεσίες αισθητικής) δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της ΠΟΛ.1153/17.12.2007 εγκυκλίου μας περί απαλλαγής από την υποχρέωση ενημέρωσης του πρόσθετου βιβλίου πελατών.

6. Εξάλλου, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1809/1988 οι τηρούντες βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκδίδουν τις Α.Π.Υ. με τη χρήση  φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988.

7. Περαιτέρω, όσον αφορά τις δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην αίτησή σας για τις οποίες, βάσει των προαναφερομένων, υπάρχει υποχρέωση τήρησης και ενημέρωσης πρόσθετου βιβλίου πελατών, σας γνωρίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως, όταν αυτές εκδίδονται χειρόγραφα.

8. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και 1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 μεταξύ των οποίων και οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής και περιποίησης νυχιών (παρ.5 του παρόντος), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των μηχανογραφικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται σε αυτά, καθώς και της θεώρησης μόνο των στοιχείων
αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά (τα πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

9. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για όσες από τις δραστηριότητες με βάση τα προαναφερόμενα, ο εν λόγω επιτηδευματίας είναι υπόχρεος στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου πελατών, θα εκδίδει Α.Π.Υ. αθεώρητες χειρόγραφες ή αθεώρητες μηχανογραφικά, χωρίς σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές που καταχωρούνται σε αυτό, θέτοντας επί αυτών εντύπως ή με σφραγίδα την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/ 2003» και καταχωρώντας τον αύξοντα αριθμό και την αξία αυτών στο εν λόγω πρόσθετο
βιβλίο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους, μη παρεχομένης της  δυνατότητας έκδοσής τους από απλή Φορολογική Ταμειακή Μηχανή του ν.1809/1988, λόγω αδυναμίας αποτύπωσης στην τελευταία περίπτωση, των στοιχείων που αναγράφονται στις Α.Π.Υ. βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος. Αντιθέτως, για τις δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης και ενημέρωσης πρόσθετου βιβλίου (π.χ. υπηρεσίες κομμωτηρίου) ο εν λόγω επιτηδευματίας υποχρεούται στην έκδοση Α.Π.Υ. από Φορολογική Ταμειακή Μηχανή βάσει των διατάξεων του ν.1809/1988.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο