Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2009 ]

1019240/82/9.3.2009 Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης

(Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1019240/82/9.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης.


Με την από 16/2/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι είστε εταιρεία διαμεταφορών και πραγματοποιείτε διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, τα οποία προσωρινά εναποθέτετε σε δικό σας αποθηκευτικό χώρο. Συγκεκριμένα πραγματοποιείτε μεταφορές εμπορευμάτων :  

α) από την Ελλάδα προς χώρες της Ε.Ε.

β) από την Ελλάδα προς χώρες εκτός της Ε.Ε. γ) από χώρες της Ε.Ε. προς την Ελλάδα και
δ) από χώρες εκτός της Ε.Ε. προς την Ελλάδα.

Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν για τις περιπτώσεις α',β' και δ' πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της ΠΟΛ.1100/4.4.1995 που επιβάλουν την  τήρηση βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης. Επίσης ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν θα πρέπει αντί του βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης να τηρείτε συνενωμένο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης και αποθήκευσης δεδομένου ότι για κάποια αγαθά που προσωρινά έχουν εναποτεθεί στην αποθήκη σας, στη συνέχεια λαμβάνετε εντολή από τον πελάτη σας για αποθήκευση αυτών, με ιδιαίτερη αμοιβή.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, καθιερώθηκε από 1/6/1995, υποχρέωση τήρησης θεωρημένου διπλότυπου βιβλίου προσωρινής  εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές κλπ), από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σε αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνο για τα  μεταφερόμενα από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας αγαθά. και όχι για αυτά που μεταφέρονται από τρίτες χώρες προς τη χώρα μας ή από τη χώρα μας προς χώρες της Ε.Ε. ή εκτός αυτής.

2. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης, αγαθών τρίτων, τηρεί απλότυπο βιβλίο αποθήκευσης σε μερίδες κατά αποθέτη.
 

3. Περαιτέρω με την παράγραφο 3 της εγκυκλίου μας 1135670/1350/0015/ ΠΟΛ.1306/5.12.1995 έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που μεταφορικές ή διαμεταφορικές επιχειρήσεις, εναποθέτουν προσωρινά αγαθά στις αποθήκες τους και φυσικά τα καταχωρούν στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον στη συνέχεια λαμβάνουν εντολή από τον πελάτη τους για αποθήκευση, φύλαξη ή διατήρηση σε ψυγεία κλπ., τότε παρέλκει η τήρηση του βιβλίου αποθήκευσης της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Στις περιπτώσεις μικτών επιχειρήσεων οι οποίες ενεργούν προσωρινή εναπόθεση και αποθήκευση αγαθών, μπορεί να συνενωθεί το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης με το βιβλίο αποθήκευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., το οποίο (συνενωμένο βιβλίο) τηρείται αναλόγως, εάν πρόκειται για προσωρινή εναπόθεση ή αποθήκευση.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης έχετε μόνο για τα αγαθά που μεταφέρετε από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας και προσωρινά εναποθέτετε στην αποθήκη σας (περίπτωση γ') και όχι για αυτά που
μεταφέρετε από τρίτες χώρες προς τη χώρα μας ή από τη χώρα μας προς χώρες της Ε.Ε. ή  εκτός αυτής (περιπτώσεις α', β' και δ'). Επίσης προκύπτει ότι μόνο εφόσον είστε  διαμεταφορική επιχείρηση και δεν ασκείτε διακεκριμένη δραστηριότητα εκμεταλλευτή  αποθηκευτικού χώρου, παρέλκει η τήρηση του βιβλίου αποθήκευσης, όταν για τα αγαθά αυτά, της περίπτωσης γ', τα οποία έχετε εναποθέσει προσωρινά στην αποθήκη σας και τηρείτε το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, στη συνέχεια λαμβάνετε εντολή από τους πελάτες σας για αποθήκευση ή φύλαξη αυτών στην αποθήκη σας, με ιδιαίτερη αμοιβή. Για τα λοιπά αγαθά όμως των περιπτώσεων α', β' και δ' έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης, εφόσον λαμβάνετε ιδιαίτερη αμοιβή για την αποθήκευσή τους. Συνεπώς, εφόσον διενεργείτε προσωρινή εναπόθεση και αποθήκευση αγαθών, πρέπει να τηρείτε εκτός από το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης και το βιβλίο αποθήκευσης, για τα αγαθά όλων των περιπτώσεων (α', β', γ' και δ') εφόσον λαμβάνετε εντολή από τους πελάτες σας για αποθήκευση ή φύλαξη αυτών στην αποθήκη σας, με ιδιαίτερη αμοιβή, με δυνατότητα συνένωσής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο