Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2008 ]

1037243/223/0015/28.3.2008 Τρόπος τήρησης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από κατασκευαστική επιχείρηση συνιδιοκτήτρια οικοπέδου που παρέχει εργολαβία στον συνοικοπεδούχο - Έκδοση στοιχείων

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από κατασκευαστική επιχείρηση συνιδιοκτήτρια οικοπέδου που παρέχει εργολαβία στον συνοικοπεδούχο - Έκδοση στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1037243/223/0015/28.3.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από  κατασκευαστική επιχείρηση συνιδιοκτήτρια οικοπέδου που παρέχει εργολαβία στον συνοικοπεδούχο - Έκδοση στοιχείων.


Με σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ομόρρυθμος εταιρεία κατέχει το 99% ενός ακινήτου με συνιδιοκτήτη φυσικό πρόσωπο (μη κατασκευαστή) που κατέχει το 1% και περαιτέρω ερωτάτε: α) αν η Ο.Ε. που είναι κατασκευάστρια επιχείρηση μπορεί να αναλάβει με ιδιωτικό συμφωνητικό εργολαβίας να κατασκευάσει διώροφη οικοδομή για λογαριασμό του φυσικού προσώπου κατά το ποσοστό του οικοπέδου που του αναλογεί, β) τι στοιχείο θα εκδώσει η Ο.Ε. προς το φυσικό πρόσωπο και γ) πως θα γίνει η αποτύπωση του κόστους στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η Δ/νση Φ.Π.Α. με το 661/175/5-3-2008 υπηρεσιακό σημείωμά της μας γνώρισε ότι «από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 5 και 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.  (ν.2859/2000), όπως ισχύει, προκύπτει ότι επιβάλλεται Φ.Π.Α. στις παραδόσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2006 (ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής) εφόσον γίνονται από υποκείμενο στο φόρο, με επαχθή αιτία πριν από την
πρώτη εγκατάσταση σε αυτά.

Αναφορικά με την εν λόγω κατασκευαστική εταιρεία, εφόσον αναλαμβάνει να ανεγείρει το 1% του οικοπέδου που ανήκει στον συνιδιοκτήτη (μη κατασκευαστή), με απλή εργολαβία (όχι επί αντιπαροχή) ενώ η ίδια έχει την κυριότητα του 99% του οικοπέδου, οι  παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, που μπορούν να διενεργηθούν από αυτήν, αφορούν τις ιδιοκτησίες που αντιστοιχούν στο 99% του οικοπέδου. Κατά συνέπεια, ως κόστος κατασκευής των ιδιοκτησιών της Ο.Ε. θεωρείται το 99% του συνολικού κόστους κατασκευής της οικοδομής, το οποίο θα πρέπει σε κάθε δεδομένη στιγμή να εμφανίζεται στο βιβλίο κοστολογίου».

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης Β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1039/9.3.2006 ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών καταχωρείται: α) το είδος, ο αύξων  αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης ή λήψης του δικαιολογητικού εγγραφής της δαπάνης καθώς και η γενική περιγραφή της δαπάνης, β) η αξία των δαπανών που βαρύνονται με Φ.Π.Α., γ) ο Φ.Π.Α. των δαπανών αυτών, δ) η αξία των δαπανών που δεν βαρύνονται με Φ.Π.Α. ή δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που τις βαρύνει.

3. Σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος ως κόστος κατασκευής για την Ο.Ε. θεωρείται το 99% του συνολικού κόστους κατασκευής, στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών που θα τηρηθεί από αυτήν, πρέπει να
καταχωρείται το 99% της αξίας κάθε δαπάνης και το 99% της αξίας του Φ.Π.Α. που αναλογεί σ' αυτήν, χωρίς βέβαια να απαγορεύεται και η διακεκριμένη καταχώριση της υπολειπόμενης αξίας κάθε δαπάνης (ποσοστό 1%) και του Φ.Π.Α. που αναλογεί σ' αυτή ή η διακεκριμένη καταχώριση της συνολικής αξίας κάθε δαπάνης (ποσοστό 100%) και του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

4. Αναφορικά με το ερώτημά σας για το τι φορολογικό στοιχείο θα πρέπει να εκδώσει η Ο.Ε. (κάτοχος του 99% του οικοπέδου) προς τον συνιδιοκτήτη του 1% του οικοπέδου για την κατασκευή κτίσματος με απλή εργολαβία (όχι επί αντιπαροχή), που αντιστοιχεί στο 1% του οικοπέδου που ανήκει στον τελευταίο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

5. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 14 και 13 παρ.3 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι για την εκτέλεση νέων τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων εκδίδεται κατά περίπτωση, είτε τιμολόγιο τεχνικών έργων, όταν ο κύριος του έργου είναι επιτηδευματίας, είτε απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.), όταν ο κύριος του έργου είναι ιδιώτης.

6. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον ο κατέχων το ποσοστό του 1% επί του οικοπέδου ενεργεί ως επιτηδευματίας, η Ο.Ε. θα πρέπει να του εκδώσει τιμολόγιο τεχνικών έργων, ενώ στην περίπτωση που ενεργεί ως ιδιώτης θα πρέπει να του εκδώσει Α.Λ.Π., με αξία και στις δύο περιπτώσεις ίση με αυτή που αντιστοιχεί στο ποσοστό  κυριότητάς του (συνιδιοκτησίας του).

Τα παραπάνω φορολογικά στοιχεία εκδίδονται με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο