Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2009 ]

1106513/595/7.1.2009 Έννοια αποθηκευτικού χώρου

(Έννοια αποθηκευτικού χώρου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1106513/595/7.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια αποθηκευτικού χώρου.


Με τις από 21/10/2008 αιτήσεις σας και όσα προφορικά μας διευκρινίσατε, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης, εγκατάστασης και λειτουργίας ανεμογεννητριών, οι οποίες εισάγονται και τιμολογούνται από τον προμηθευτή σε τμήματα (εξαρτήματα) και παραδίδονται στο πλησιέστερο λιμάνι όπου και παραμένουν προσωρινά για αρκετό χρονικό διάστημα εξαιτίας αντικειμενικών δυσχερειών που σχετίζονται με τη μεταφορά τους. Ακόμη, μας γνωρίζετε ότι, τα εξαρτήματα ανεμογεννητριών μεταφέρονται σταδιακά (τμηματικά) από το λιμάνι στο «αιολικό πάρκο» και ότι εξαιτίας του εξαιρετικά μεγάλου όγκου των τμημάτων ανεμογεννητριών και της αντικειμενικής δυσκολίας μεταφοράς τους τα εξαρτήματα εναποτίθενται όχι σε συγκεκριμένο (οριοθετημένο) και περιφραγμένο αποθηκευτικό χώρο αλλά σε πολλά και διαφορετικά σημεία εντός του αιολικού πάρκου για τη διευκόλυνση της συναρμολόγησής τους και τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους. Δηλαδή τα εξαρτήματα (συστατικά μέρη) κάθε μίας ανεμογεννήτριας θα εναποτίθενται πλησίον του σημείου που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση της κάθε ανεμογεννήτριας. Ακόμη μας γνωρίζετε ότι οι πράξεις της πώλησης των ανωτέρω ειδών που απαρτίζουν τις ανεμογεννήτριες και της εγκατάστασης αυτών (παροχή υπηρεσίας) είναι διακεκριμένες και ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Ερωτάτε δε αν οι χώροι προσωρινής παραμονής των τμημάτων των ανεμογεννητριών στο λιμάνι και το αιολικό πάρκο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών θεωρούνται αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας σας καθώς και τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης για την περίπτωση αυτή.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος  σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.

Δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ενεργείται συναλλακτική δραστηριότητα όταν πραγματοποιούνται μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών ή όταν ενεργούνται εργασίες διοικητικές, προβολής αγαθών ή άλλες συναφείς εργασίες και οι δοσοληψίες στις εγκαταστάσεις αυτές περιορίζονται μόνο στη διενέργεια των εξόδων λειτουργίας τους.

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, καθώς και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

2. Ακόμη, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σε ιδιαίτερες μερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας παρακολουθούνται τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό κατ' είδος, ποσότητα και ανά τρίτο επιτηδευματία.

3. Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ότι το βιβλίο αποθήκης ενημερώνεται ποσοτικά, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή ή την παράδοση ή άλλου είδους διακίνηση του αγαθού. Η αξία συμπληρώνεται μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου αξίας.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι χώροι προσωρινής παραμονής των τμημάτων (εξαρτημάτων) των ανεμογεννητριών σε λιμάνια καθώς και στα αιολικά πάρκα εγκατάστασης των ανεμογεννητριών δεν θεωρούνται εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.) για την εταιρεία σας δεδομένου ότι εκλείπει η έννοια της επαγγελματικής εγκατάστασης στους χώρους αυτούς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν γίνεται οποιασδήποτε μορφής παραχώρηση χώρου (π.χ. δωρεάν, με αμοιβή κ.λπ.) από τους τρίτους (εκμεταλλευτές λιμανιών και αιολικών πάρκων) προς την εταιρεία σας (θέμα πραγματικό).

Ακόμη, προκύπτει ότι τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους (τα εξαρτήματα των ανεμογεννητριών στην περίπτωσή σας) για οποιοδήποτε σκοπό (π.χ. προσωρινή παραμονή στα λιμάνια, μελλοντική πώληση στους εκμεταλλευτές αιολικών πάρκων) παρακολουθούνται
σε ιδιαίτερες μερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας κατ' είδος, ποσότητα και ανά τρίτο επιτηδευματία (π.χ. ανά λιμάνι προσωρινής παραμονής, ανά τρίτο εκμεταλλευτή αιολικού πάρκου κ.λπ.). Τέλος, σημειώνεται ότι για το χρόνο ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο