Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2008 ]

062587/353/0015/19.6.2008 Έννοια ενιαίου κτιριακού χώρου για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

(Έννοια ενιαίου κτιριακού χώρου για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 062587/353/0015/19.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια ενιαίου κτιριακού χώρου για την εφαρμογή των διατάξεων του  Κ.Β.Σ.Με την από 9/6/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας έχει εκμισθώσει το ισόγειο κτιρίου που βρίσκεται σε οικόπεδο που εφάπτεται με το οικόπεδο που βρίσκεται υποκατάστημά σας προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον, σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτησή σας σχεδιάγραμμα, ανάμεσα στα δύο οικόπεδα δεν παρεμβάλλεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος ενώ επιπρόσθετα μας πληροφορείτε ότι τα δύο οικόπεδα επικοινωνούν με εσωτερική δίοδο. Δεδομένων των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν ο συγκεκριμένος αποθηκευτικός χώρος θεωρείται συνεχόμενος κτιριακός χώρος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992). Σχετικά με το θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων. Δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ενεργείται
συναλλακτική δραστηριότητα, όταν πραγματοποιούνται μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών ή όταν ενεργούνται εργασίες διοικητικές, προβολής αγαθών ή άλλες συναφείς εργασίες και οι δοσοληψίες στις εγκαταστάσεις αυτές περιορίζονται μόνο στη
διενέργεια των εξόδων λειτουργίας τους.

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι δεν θεωρούνται υποκαταστήματα.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύει, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι όταν οι εγκαταστάσεις του επιτηδευματία στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, μπορεί να τηρείται για κάθε αγαθό μία ενιαία μερίδα για όλες τις εγκαταστάσεις στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σε μία από αυτές.

3. Επίσης με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3052/2002 και ισχύει από 1.1.2003, η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο τα οποία μπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους.

4. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι ο αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται σε  οικόπεδο το οποίο εφάπτεται στο οικόπεδο που βρίσκεται υποκατάστημα της εταιρείας σας  και επικοινωνούν με εσωτερική δίοδο, θεωρείται κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. χωριστή επαγγελματική εγκατάσταση, η οποία όμως για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται ότι στεγάζεται σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, με δυνατότητα τήρησης μιας ενιαίας μερίδας και για τις δύο εγκαταστάσεις στο βιβλίο αποθήκης καθώς και καταχώρησης των αποθεμάτων των εν λόγω εγκαταστάσεων ενιαία στο βιβλίο απογραφής ή σε καταστάσεις απογραφής, που τηρούνται στο ήδη υφιστάμενο υποκατάστημα.

5. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (εγκύκλιος 1055412/0015/ ΠΟΛ.1105/12.6.1992) ότι, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για διακίνηση αγαθών  μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία που στεγάζονται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο.

6. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον το υποκατάστημα της υπόψη εταιρείας και ο αποθηκευτικός χώρος αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται ότι  στεγάζονται σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, για τις διακινήσεις των εμπορευμάτων μεταξύ
υποκαταστήματος και αποθηκευτικού χώρου δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής. Σε κάθε περίπτωση όμως τα παραπάνω, ως πραγματικά περιστατικά, εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα (ΥΠ.Ε.Ε., Δ.Ο.Υ.) κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο