Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2008 ]

1047485/302/0015/28.5.2008 Έννοια υποκαταστήματος - Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία, που στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο

(Έννοια υποκαταστήματος - Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία, που στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1047485/302/0015/28.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήματος - Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ  εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία, που στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο.Με την από 18 Απριλίου 2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι υποκατάστημα της εταιρείας σας δραστηριοποιείται σε εμπορικό κέντρο στην Θεσσαλονίκης. Επίσης, μας γνωρίζετε ότι στον περιφραγμένο προαύλιο χώρο του εμπορικού κέντρου ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των καταστημάτων του εμπορικού κέντρου υπάρχει σε απόσταση 30 μέτρων, εγκατάσταση (λυόμενος οικίσκος τύπου ISOBOX) που  χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος ενώ παράλληλα στον ίδιο χώρο υπάρχουν κι άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από άλλα καταστήματα για τον ίδιο σκοπό. Σχετικά με τα προαναφερόμενα ρωτάτε αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση εμπίπτει στην έννοια των εγκαταστάσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ (Π.Δ 186/1992).

Σχετικά με το θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων. Δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ενεργείται  συναλλακτική δραστηριότητα, όταν πραγματοποιούνται μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών ή όταν ενεργούνται εργασίες διοικητικές, προβολής αγαθών ή άλλες συναφείς εργασίες και οι δοσοληψίες στις εγκαταστάσεις αυτές περιορίζονται μόνο στη  διενέργεια των εξόδων λειτουργίας τους.

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι δεν θεωρούνται υποκαταστήματα.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύει, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι όταν οι εγκαταστάσεις του επιτηδευματία στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, μπορεί να τηρείται για κάθε αγαθό μία ενιαία μερίδα για όλες τις
εγκαταστάσεις στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σε μία από αυτές.

3. Επίσης με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3052/2002 και ισχύει από 1.1.2003, η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο τα οποία μπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους.

4. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι κάθε ένας αποθηκευτικός χώρος που θα χρησιμοποιήσετε κατά τα ανωτέρω, ο οποίος βρίσκεται στον ενιαίο χώρο του εμπορικού κέντρου όπου λειτουργεί υποκατάστημα της εταιρίας σας, θεωρείται κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. χωριστή επαγγελματική εγκατάσταση, η οποία όμως για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται ότι στεγάζεται στον ίδιο κτιριακό χώρο, δηλαδή στον ενιαίο χώρο του εμπορικού κέντρου, με δυνατότητα τήρησης μιας ενιαίας μερίδας για όλες αυτές τις εγκαταστάσεις στο βιβλίο αποθήκης καθώς και καταχώρησης των αποθεμάτων των εν λόγω εγκαταστάσεων ενιαία στο βιβλίο απογραφής ή σε καταστάσεις απογραφής, που τηρούνται σε μία εξ' αυτών.

5. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (εγκύκλιος 1055412/0015/ ΠΟΛ.1105/12.6.1992) ότι, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για διακίνηση αγαθών  μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία που στεγάζονται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο.

Κατ' εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου έχει γίνει ομοίως δεκτό από τη Διοίκηση ότι, για τις διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ έδρας και αποθηκευτικού χώρου της ιδίας  εταιρίας, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής, εφόσον στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο (θέμα πραγματικό) - (σχετ. έγγραφο 1094770/638/0015/11.12.2007). 6. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον το υποκατάστημα της υπόψη εταιρείας και ο οικίσκος που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται ότι στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο δηλαδή στον ενιαίο χώρο του εμπορικού κέντρου (παρ.4 του παρόντος), για τις διακινήσεις των εμπορευμάτων μεταξύ υποκαταστήματος και αποθηκευτικού χώρου δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής.

Σε κάθε περίπτωση όμως τα παραπάνω, ως πραγματικά περιστατικά, εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα (ΥΠ.Ε.Ε., Δ.Ο.Υ.) κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο