Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2008 ]

123289/6/0015/4.3.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αυτόματους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς για τη πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αυτόματους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς για τη πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 123289/6/0015/4.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αυτόματους ηλεκτρονικούς  μηχανισμούς για τη πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.


Με την από 28/12/2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας, στα πλαίσια της τεχνολογικής προόδου, προτίθεται να εγκαταστήσει δίκτυο αυτόματων ηλεκτρονικών μηχανημάτων πώλησης κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας (συνδεδεμένων on line με τα κεντρικά σας), που θα είναι εγκατεστημένα σε χώρους τρίτων (περιπτέρων, ψιλικατζίδικων κ.λ.π.), αλλά θα τα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά αυτή, τα οποία, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, θα παραδίδουν σε κάθε πελάτη - ιδιώτη ένα κωδικό με το χρόνο ομιλίας τυπωμένο σε χαρτί από τον εκτυπωτή του μηχανήματος. Από τον ίδιο εκτυπωτή θα τυπώνεται και το σχετικό φορολογικό στοιχείο, το οποίο θα εκδίδεται και σημαίνεται με τη χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) που θα είναι εγκατεστημένη στην έδρα της επιχείρησης με σύνδεση επίσης on line. Με βάση τα προαναφερόμενα ζητάτε, αφενός να σας παρασχεθεί η δυνατότητα το αυτόματο μηχάνημα, παράλληλα με τη χορήγηση του κωδικού χρόνου ομιλίας, είτε να εκδίδει ταυτόχρονα το φορολογικό στοιχείο αξίας ανά πελάτη, είτε να εκδίδει μία συνολική συγκεντρωτική απόδειξη, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1148/1999 για την «Φορολογική εμφάνιση συναλλαγών διάθεσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής και χρήσης των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (Α.Τ.Μ.) Τραπεζών» και αφετέρου να σας παρασχεθεί η δυνατότητα να μη χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα οι χώροι που θα μισθωθούν από περίπτερα και καταστήματα ψιλικών για την τοποθέτηση των εν λόγω μηχανημάτων.

Επί των ανωτέρω αιτημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η διάθεση από τους αυτόματους πωλητές, στο κοινό, κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, θεωρείται παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της  υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992).

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1809/1988 όπως ισχύει, οι επιτηδευματίες οι οποίοι διενεργούν λιανικές πωλήσεις ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, και τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται στη χρήση φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης και παροχής υπηρεσιών (Α.Λ.Π. - Α.Π.Υ.). Οι ανωτέρω επιτηδευματίες θα πρέπει για την έκδοση των αποδείξεων αυτών, να κάνουν χρήση είτε φορολογικών ταμειακών μηχανών ή συστημάτων, είτε μηχανογραφικού συστήματος, οπότε οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται και σημαίνονται μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

3. Με βάση τα προαναφερόμενα, για τη διάθεση στο κοινό, των κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας (μέσω αυτόματων ηλεκτρονικών μηχανημάτων), θα πρέπει να εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του ν.1809/1988, όπως ισχύουν.

4. Κατά συνέπεια, αφού η επιχείρησή σας πρόκειται να εγκαταστήσει δίκτυο αυτόματων ηλεκτρονικών πωλητών με on-line σύνδεση, η έκδοση των Α.Π.Υ. είναι δυνατόν να γίνεται μέσω της χρήσης ενός εγκεκριμένου τύπου Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., που θα βρίσκεται στη έδρα σας, εφ' όσον βέβαια το επιτρέπει η μηχανογραφική - δικτυακή και οργανωτική υποδομή της επιχείρησής σας. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται ούτε επιβάλλεται νομοθετικά η χρήση ιδιαίτερου-ξεχωριστού μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) για κάθε θέσησταθμό έκδοσης παραστατικών (στη δική σας περίπτωση αυτόματου ηλεκτρονικού πωλητή). Υποχρέωση υπάρχει γενικά, ως προς τη σήμανση όλων των μηχανογραφικά εκδιδομένων παραστατικών (εν προκειμένω των ΑΠΥ). Εάν η σήμανση αυτή θα γίνεται από μία ή περισσότερες ΕΑΦΔΣΣ, αποτελεί αντικείμενο εκτίμησης της πραγματικής τεχνολογικής (πχ δικτυακής) και οργανωτικής υποδομής της επιχείρησής σας και των πραγματικών παραμέτρων και συνθηκών λειτουργίας της, καθώς και από την ύπαρξη αντιστοίχων δυνατοτήτων από το συγκεκριμένο μοντέλο της ΕΑΦΔΣΣ και του λογισμικού υποστήριξής της (έγγραφό μας 1018455/724/0015/27.2.2004).

5. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωσή σας δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1148/1999, δεδομένου ότι αυτές αφορούν τη διάθεση κωδικών χρόνου ομιλίας μέσω μηχανημάτων τρίτων (ΑΤΜ Τραπεζών).

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για το χαρακτηρισμό ενός χώρου ως υποκατάστημα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά αφενός η προϋπόθεση της ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης του επιτηδευματία και αφετέρου η προϋπόθεση της  διενέργειας συναλλακτικής ή παραγωγικής δραστηριότητας.

8. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι αυτόματοι πωλητές αγαθών δεν θεωρούνται ως υποκαταστήματα κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης.

Αναλογικά και οι αυτόματοι ηλεκτρονικοί πωλητές κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας σας, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρους τρίτων (περίπτερα, ψιλικατζίδικα κ.λ.π.) στους οποίους θα εκδίδονται Α.Π.Υ. με on - line σύνδεση από ΕΑΦΔΣΣ που είναι εγκατεστημένη στην έδρα σας, δεν θεωρούνται υποκαταστήματα κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο