Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2008 ]

1113090/625/0015/18.12.2008 Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων

(Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1113090/625/0015/18.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.


Με την από 13.11.2008 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης (διδασκαλία πληροφορικής με Η/Υ) και με  βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων που θα εμφανίσει κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1 - 31.12.2008, θα πρέπει τη διαχειριστική περίοδο 2009 να τηρήσει βιβλία τρίτης κατηγορίας και ζητάτε να σας εγκρίνουμε τη συνέχιση της τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας για το 2009.

Στο ανωτέρω αίτημά σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14 και 15) του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) όλων των  επιτηδευματιών (με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες - άρθρο 48 παρ. 1 του ν.2238/1994), εκδίδονται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμία περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Όπως δε διευκρινίστηκε δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της  διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 3.6.4γ' (ερμηνεία του άρθρου 3 του ν.3052/2002) της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1271/12.12.2002 διευκρινίστηκε ότι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν τα φροντιστήρια, ινστιτούτα ξένων γλωσσών, εκπαιδευτήρια, επαγγελματικές σχολές κ.λπ. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και επομένως μπορεί να μην εκδίδουν το τιμολόγιο ή την Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το  σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών, αλλά να εξακολουθούν να εκδίδουν τα τιμολόγια ή  τις Α.Π.Υ. στο χρόνο που ορίζεται από τις γενικές διατάξεις (παρ.1 του παρόντος εγγράφου). Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο έχει διευκρινισθεί ότι, για να είναι ευχερείς οι ελεγκτικές επαληθεύσεις στα εκδιδόμενα τιμολόγια (ή Α.Π.Υ.) σύμφωνα με τη νέα διάταξη, κρίνεται σκόπιμο, σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν, επεκτείνονται πέραν της διαχειριστικής περιόδου, να αναγράφονται διακεκριμένα, εκτός των άλλων, τα ποσά που αντιστοιχούν στο τμήμα της κάθε διαχειριστικής περιόδου, ώστε να γίνεται η ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων για έσοδα παρούσης και επόμενων χρήσεων.

3. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η εταιρεία σας, ως παρέχουσα υπηρεσίες εκπαίδευσης, μπορεί να εκδίδει τις Α.Π.Υ. με βάση τις γενικές διατάξεις κατά τα ειδικότερα  οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω, δηλαδή στο χρόνο που με βάση την ειδικότερη συμφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου  που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολό της ή μέρος αυτής). Επίσης, παρέχεται η  δυνατότητα να εκδίδει τις Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών, στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει να αναγράφονται διακεκριμένα επί των εκδιδόμενων Α.Π.Υ. τα ποσά που αντιστοιχούν σε έσοδα παρούσης και επόμενων χρήσεων ώστε να γίνουν και οι ανάλογες εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία (παρ. 2 του παρόντος εγγράφου).

4. Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι εντάσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους,  όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου και Κώδικα, οι νέοι επιτηδευματίες κατά την έναρξη των εργασιών τους, για τους οποίους δεν προβλέπεται ειδική ένταξη, καθώς και οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων που προεδρικού διατάγματος 518/1989 (ΦΕΚ 220 Α'). Κατ' εξαίρεση τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2, σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, μπορεί να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας. 

5. Επιπλέον, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 3 έως και 6 του ίδιου άρθρου και Κώδικα τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:

Κατηγορίες βιβλίων
Πρώτη Δεύτερη Τρίτη όρια ακαθάριστων εσόδων
μέχρι και 150.000 ευρώ μέχρι και 1.500.000 ευρώ άνω των 1.500.000 ευρώ

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (χρήση 2008 στην περίπτωσή σας) τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας (Ο.Ε. που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης) υπερβούν το όριο τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας,
δηλαδή το ισχύον όριο του 1.500.000 ευρώ, όπως αυτά προκύπτουν βάσει των διαλαμβανομένων στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος, πρέπει κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο (χρήση 2009 στην περίπτωσή σας) να τηρήσετε υποχρεωτικά βιβλία Γ' κατηγορίας.
Τέλος επισημαίνεται ότι, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν παρέχεται η δυνατότητα τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας (π.χ. Β' κατηγορία) κατόπιν εγκρίσεως είτε της υπηρεσίας μας είτε του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εφόσον ο επιτηδευματίας εντάσσεται υποχρεωτικά στη Γ' κατηγορία τήρησης βιβλίων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, όπως στην περίπτωσή σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο