Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2008 ]

1017574/108/0015/17.4.2008 Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων των κοινοπραξιών που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εκμετάλλευση ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων

(Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων των κοινοπραξιών που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εκμετάλλευση ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1017574/108/0015/17.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων των κοινοπραξιών που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εκμετάλλευση ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων.Με αίτησή σας ζητάτε εκτός των άλλων να σας γνωρίσουμε αν η κοινοπραξία που συστήνεται από ναυτικές εταιρείες του ν.959/1959 πλοιοκτήτριες ρυμουλκού πλοίου υπό ελληνική σημαία μπορούν να τηρούν αποκλειστικά και μόνο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
Επί του ερωτήματος αυτού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων ο εκμεταλλευτής πλοίου της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.27/1975. Η ειδική αυτή ένταξη καταλαμβάνει όλες τις εν λόγω επιχειρήσεις πλην αυτών που λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε. και ΕΠΕ.

Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος - Τμήμα Γ' με το αριθμ. πρωτ. 4/28-3-2008 σημείωμά της, μας γνώρισε τα εξής:

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ν.959/1979, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.1892/1990, ναυτική εταιρεία είναι η εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, την εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων, καθώς και την απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών εταιρειών.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.959/1979 ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.27/1975 εφαρμόζονται και επί της ναυτικής εταιρείας εφόσον είναι πλοιοκτήτρια ως και των μετόχων αυτής. Με τις διατάξεις δε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.27/1975 ορίζεται, ότι ο κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτου, καθώς και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οποιουδήποτε τύπου από το φόρο εισοδήματος, σε ότι αφορά σε
κέρδη, τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων. Ως εισόδημα  απαλλασσόμενο νοείται και η τυχόν υπεραξία η οποία πραγματοποιείται από την εκποίηση του πλοίου, την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 3. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι ναυτική εταιρεία του ν.959/1979, η οποία εκμεταλλεύεται ιδιόκτητο πλοίο με ελληνική σημαία υπόκειται στο φόρο πλοίων του ν.27/1975, οπότε με την επιβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση, δική της και των μετόχων της, για τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου και για τα μερίσματα που διανέμει αυτή.».

Περαιτέρω με το αριθμ. 5/2-4-2008 συμπληρωματικό σημείωμά της μας γνώρισε ότι «τόσο οι πλοιοκτήτριες εταιρείες όσο και η κοινοπραξία των πλοιοκτητριών εταιρειών, για τα κέρδη που αποκτούν από την εκμετάλλευση των πλοίων τους απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος που επιβάλλεται με τις γενικές διατάξεις, δεδομένου ότι τα πλοία τους υπάγονται στον ειδικό φόρο του ν.27/1975, εφόσον βέβαια τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων, όπως αυτή ορίζεται από το ν.27/1975 και την εγκύκλιο 32/1975, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του νόμου αυτού. Εάν τα πλοία που εκμεταλλεύεται η κοινοπραξία ανήκουν σε τρίτους και όχι στα κοινοπρατούντα μέλη, τότε τα κέρδη από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών θα φορολογηθούν με βάση τις γενικές διατάξεις, στο όνομα της κοινοπραξίας (σχετ.1031366/563/Α0012/13.9.1996, 1021241/49/Γ0012/23.3.2001, 1080485/15331/Γ0012/ 16.11.2006).

Έπειτα από τα προαναφερόμενα και η κοινοπραξία που συστήνεται από ναυτικές εταιρείες του ν.959/1959 πλοιοκτήτριες ρυμουλκού πλοίου υπό ελληνική σημαία που υπάγονται στον ειδικό φόρο του ν.27/1975 μπορεί να τηρεί βιβλία Β' κατηγορία ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων εσόδων της, αφού και αυτή απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος που επιβάλλεται με τις γενικές διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο