Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2009 ]

1038057/188/19.5.2009 Περισυλλογή και διακίνηση προς ανακύκλωση παλαιών οικιακών συσκευών

(Περισυλλογή και διακίνηση προς ανακύκλωση παλαιών οικιακών συσκευών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1038057/188/19.5.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Περισυλλογή και διακίνηση προς ανακύκλωση παλαιών οικιακών συσκευών.


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας, μεταξύ των δραστηριοτήτων της, έχει και την εκμετάλλευση καταστήματος λιανικής πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και τηρεί βιβλίο αποθήκης. Η υπόψη εταιρία κατά την πώληση οικιακών συσκευών σε πελάτες - ιδιώτες, προτίθεται να παραλαμβάνει άνευ αντιτίμου από αυτούς, εφόσον το επιθυμούν, παλαιές οικιακές συσκευές προς ανακύκλωση, με βάση σύμβαση η οποία έχει καταρτιστεί μεταξύ αυτής και της εταιρίας ... . Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανακύκλωσης. Για το σκοπό αυτό η υπόψη εταιρία έχει αναλάβει να συλλέγει σε κενό κοντέινερ, που της έχει παραχωρήσει η εταιρία ... Α.Ε. και το οποίο προτίθεται να τοποθετήσει σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της, τις παλαιές οικιακές συσκευές, μετά δε την πλήρωση του κοντέινερ αυτό θα διακινείται με ευθύνη της εταιρίας ... ... Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της.

Ενόψει των προαναφερομένων και με δεδομένο ότι η εταιρία σας θα λαμβάνει αντίτιμο από την εταιρία ... ... Α.Ε. για την περισυλλογή των παλαιών συσκευών, το οποίο (αντίτιμο) θα προσδιορίζεται με βάση το συνολικό βάρος των συσκευών αυτών, θέτετε τα κάτωθι ερωτήματα: α) εάν υποχρεούται η εταιρία σας στην έκδοση δελτίου αποστολής για τη διακίνηση του έμφορτου κοντέινερ από το χώρο εναπόθεσης αυτού προς τις εγκαταστάσεις της εταιρίας ... ... Α.Ε. με σκοπό την ανακύκλωση ή την υποχρέωση αυτή έχει η ... . Α.Ε. β) εάν υποχρεούται η εταιρία σας να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το χώρο απόθεσης του κοντέινερ ήτοι το αγροτεμάχιο, ως εγκατάστασή της (αποθήκη) και γ) εάν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης των υπόψη παλαιών συσκευών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρίας σας.

Σε σχέση με τα ανωτέρω εκτεθέντα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού  υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.

2. Επίσης με την εγκύκλιο 3/1992 (1118148/936/0015/24.11.1992) διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, αποθήκη θεωρείται κάθε ανεξάρτητη επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία δεν εκδηλούται καμία συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την φύλαξη-αποθήκευση των αγαθών ενώ από την επαγγελματική εγκατάσταση αυτή ενεργούνται, μόνο απλές παραλαβές ή  παραδόσεις αγαθών. .

3. Δεδομένου ότι η εταιρεία σας θα λαμβάνει από την ... .. Α.Ε. αντίτιμο για τις παλιές συσκευές με βάση το συνολικό βάρος αυτών, οι συσκευές αυτές κατ' ουσίαν  πωλούνται στην ... . Α.Ε. (έχουν δηλαδή εμπορευματική αξία) και χαρακτηρίζονται ως εμπορεύσιμα αγαθά.

4. Κατά συνέπεια των παραπάνω συνάγεται ότι η τοποθέτηση κενού κοντέινερ σε αγροτεμάχιο στο οποίο θα αποθηκεύονται εμπορεύσιμα αγαθά (συσκευές που προορίζονται για ανακύκλωση έναντι αντιτίμου) με σκοπό να παραδοθούν στην ... . Α.Ε., προσδίδει σε αυτό τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του αποθηκευτικού χώρου κι ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει η σχετική δήλωση μεταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την εταιρείας σας.

7. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., επί ποσοτικής παραλαβής εμπορευσίμων αγαθών που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης  που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το οποίο  μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

8. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.


9. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που  παραλαμβάνονται παλαιές - άχρηστες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά  τηλέφωνα, αξεσουάρ κ.λπ.), από τα καταστήματα πώλησης των ειδών αυτών, με σκοπό την ανακύκλωση αυτών (σύμφωνα με το ν.2939/2001 και το π.δ. 117/2004), τις οποίες πελάτες ιδιώτες των υπόψη καταστημάτων έχουν απορρίψει σε εμφανώς σηματοδοτημένα δοχεία εντός του χώρου των υπόψη καταστημάτων, δεν απαιτείται να τηρείται από τον παραλαμβάνοντα επιτηδευματία το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, ούτε να εκδίδεται για το σκοπό αυτό θεωρημένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, εφόσον οι εν λόγω συσκευές δεν έχουν εμπορευματική αξία και δεν καταβάλλεται γι' αυτές καμία αμοιβή στον ιδιώτη πελάτη, που τις απορρίπτει, ούτε προκύπτει έσοδο (πώληση) για την επιχείρηση κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών, ζήτημα σε κάθε περίπτωση πραγματικό, στην οποία παραδίδονται και παραμένουν έως ότου παραληφθούν από τον εγκεκριμένο φορέα ανακύκλωσης, δεδομένου ότι δε συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.(σχετ. έγγραφό μας 1010672/74/3.3.2006).

10. Ομοίως, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής κατά την παράδοση απορριμμάτων, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα δεν έχουν εμπορευματική αξία, δεδομένου ότι δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (έγγραφά μας 1044135/282/0015/13.7.2007 και 1020032/83/0015/13.4.2009).

Εξειδικεύοντας την ανωτέρω θέση της η Διοίκηση, όσον αφορά την έννοια της εμπορευματικής αξίας κατά τα ανωτέρω, διευκρινίσθηκε ότι βάσιμο κριτήριο για την ύπαρξη ή μη εμπορευματικής αξίας είναι η μη ύπαρξη αντιτίμου τόσο για την απόκτησή τους όσο και
για τη διάθεση τους (σχετ. έγγραφό μας 1008521/57/22.2.2008).

11. Ενόψει των προαναφερομένων και με δεδομένο ότι πρόκειται για υλικά (παλαιές ηλεκτρικές συσκευές), που έχουν εμπορευματική αξία για την εταιρία σας, εφόσον λαμβάνεται αντίτιμο από την εταιρία που θα τα παραλάβει εν συνεχεία με σκοπό την ανακύκλωση, για τη διακίνηση αυτών από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας, όπου και περισυλλέγονται σε κοντέινερ, μέχρι τον τελικό προορισμό τους (εγκαταστάσεις της εταιρίας ανακύκλωσης), απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής από την εταιρία σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.

12. Κατ' αντιστοιχία των αναφερόμενων στο εγγ.1020032/83/13.4.2009 της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η εταιρεία σας δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει δελτίο αποστολής για τις διακινούμενες οικοσυσκευές μέχρι την εγκατάσταση περισυλλογής τους από την εταιρεία ανακύκλωσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να τηρεί βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή να εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής ανά φορτίο για τα αγαθά αυτά, τα οποία μετά από την εκφόρτωση και την ολοκλήρωση της μεταφοράς του κοντέινερ στις εγκαταστάσεις του φορέα ανακύκλωσης καθίστανται εμπορεύσιμα .

13. Περαιτέρω, όσον αφορά στο ερώτημά σας αν τα διακινούμενα αγαθά θα  παρακολουθούνται στο βιβλίο της αποθήκης που τηρεί η εταιρεία σας γνωρίζουμε ότι με  βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο  επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων τηρεί βιβλίο αποθήκης, στο οποίο καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατά είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση κατά είδος και ποσότητα κατά την
εισαγωγή και εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα.

14. Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά. Από τη Δικαστηριακή νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι ως είδος αγαθού θεωρείται η διάκριση εμπορευσίμων αγαθών σύμφωνα με τα κρατούντα στις εμπορικές συναλλαγές


15. Σημειώνεται ότι με το 1100201/1116/0015/22.1.2004 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι όταν άχρηστα ανταλλακτικά αγοράζονται και πωλούνται με το κιλό χωρίς να διαχωρίζονται ανεξάρτητα από τα τεμάχια και την κατηγορία του κάθε ανταλλακτικού, ως είδος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται η εμπορική ονομασία αυτών όπως διατίθενται στην αγορά π.χ. «άχρηστα ανταλλακτικά» και με τον τρόπο αυτό θα περιγράφεται το είδος στα στοιχεία και στο βιβλίο αποθήκης. Θα τηρείται δηλαδή μία χωριστή μερίδα (π.χ. άχρηστα ανταλλακτικά) η οποία θα χρεώνεται και θα πιστώνεται κατά ποσότητα (κιλά) και αξία.

16. Κατά αναλογία των ανωτέρω οι παλιές συσκευές που διατίθενται σε εσάς άνευ αντιτίμου από τους ιδιώτες πελάτες σας σε τεμάχια και στη συνέχεια αυτές πωλούνται με το κιλό στην …….. Α.Ε., επειδή αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά για την εταιρεία σας θα  παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης. Ο τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου θα γίνει με ανάλογο τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην παράγραφο 14 του παρόντος, τηρώντας δηλαδή μία χωριστή ενιαία μερίδα στο βιβλίο αποθήκης (π.χ. απαξιωμένα προϊόντα) η οποία θα χρεώνεται με το στοιχείο που θα εκδίδεται κατά την εισαγωγή τους και με το αντίστοιχο εκδιδόμενο στοιχείο κατά την εξαγωγή θα πιστώνεται κατά ποσότητα (κιλά) και αξία για όλες τις παραλαμβανόμενες και διακινούμενες συσκευές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο