Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2008 ]

1030720/188/0015/27.5.2008 Αγορά και πώληση λογισμικού

(Αγορά και πώληση λογισμικού)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1030720/188/0015/27.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αγορά και πώληση λογισμικού.Απαντώντας στα ερωτήματα που μας θέσατε με την από 7/3/2008 αίτησή σας σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 και η οποία ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006 και καταλαμβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του. 2. Ακόμη με την 1030387/180/0015/ΠΟΛ.1056/12.3.2008 εγκύκλιό μας αντιμετωπίστηκαν θέματα εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και επιπλέον δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης στα βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας της αγοράς και πώλησης λογισμικού.
Από την προαναφερόμενη εγκύκλιο, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, προκύπτουν οι απαντήσεις στα υπ' αριθμ. 1 και 2 ερωτήματά σας με την επιπλέον επισήμανση ότι ισχύουν αναλογικά και για τις αγορές λογισμικού από το εξωτερικό.

3. Σχετικά με το υπ' αριθμ. 3 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι με το 1057051/382/0015/17.10.2007 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι η πώληση λογισμικού, τυποποιημένου ή μη, ανεξάρτητα αν πωλείται αυτούσιο ή εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. Ειδικά στην περίπτωση πώλησης λογισμικού (τυποποιημένου ή μη) που πωλείται εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα, αντί της έκδοσης ιδιαίτερου στοιχείου αξίας για κάθε πράξη (πώληση Η/Υ - πώληση λογισμικού), να εκδίδεται Τ.Π.Υ. στο οποίο θα αναγράφονται διακεκριμένα η αξία της πώλησης του αγαθού (Η/Υ) και η αξία της παροχής της υπηρεσίας (λογισμικού).

4. Σχετικά με το υπ' αριθμ. 5 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. εφόσον τα προς επισκευή αγαθά που παραλαμβάνονται συνοδεύονται με στοιχεία διακίνησης που προβλέπονται από τον Κώδικα δεν απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου ή δελτίου επισκευής αγαθών.

Ακόμη επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη καταχώρηση σε βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών στην περίπτωση που αποσυναρμολογείται το αρχικό παραληφθέν αγαθό το οποίο συνοδεύεται με στοιχείο διακίνησης του Κώδικα για να επισκευαστεί τμήμα αυτού.

5. Σχετικά με το υπ' αριθμ. 6 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν ορίζεται η τιμή πώλησης των αγαθών καθώς και το περιθώριο κέρδους που επιτυγχάνεται τα οποία ως πραγματικά περιστατικά κρίνονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

6. Όσον αφορά το υπ' αριθμ. 4 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση αντικατάστασης μηχανήματος, το οποίο επιστρέφεται από επιτηδευματία πελάτη σας λόγω βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) και στη συνέχεια δελτίο αποστολής- τιμολόγιο πώλησης (ή Δ.Α. και Τιμολόγιο) για το νέο αγαθό που παραδίδεται προς αντικατάσταση του ελαττωματικού επιστρεφόμενου. Σε περίπτωση δε που το ελαττωματικό αγαθό σας επιστρέφεται χωρίς δελτίο αποστολής του επιτηδευματία πελάτη σας υποχρεούστε στην καταχώριση αυτού σε βιβλίο ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο ελαττωματικό αγαθό έχει πωληθεί από τη δική σας επιχείρηση, σε διαφορετική περίπτωση ο επιτηδευματίας που σας παραδίδει το ελαττωματικό αγαθό προς αντικατάσταση πρέπει να εκδώσει δελτίο αποστολής και τιμολόγιο και η δικής σας επιχείρηση δελτίο αποστολής και τιμολόγιο για το αγαθό που παραδίδει.

Όσον αφορά την αξία που αναγράφεται στο πιστωτικό τιμολόγιο, αυτή μπορεί να είναι ίση με την αξία των αγαθών, όπως αυτή είχε χρεωθεί προς τον πελάτη στο αρχικό στοιχείο ή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (εγγ. 1125781/933/0015/12.10.1993, 1045926/337/0015/19.7.2002 κ.λ.π.) μπορεί να διαφοροποιείται από την τιμή αγοράς τους, να είναι δηλαδή μικρότερη, όταν αυτό εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και συμφωνίες, όπως π.χ. στην περίπτωση που τα αγαθά δεν επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν ή επιστρέφονται σε ακατάλληλο χρόνο κ.λ.π.

Τέλος στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, (βλάβη και επιστροφή εντός εγγύησης) οι σχετικές πράξεις (επιστροφή και αντικατάσταση μηχανήματος π.χ. σκληρού δίσκου) θεωρείται ανταλλαγή και τιμολογούνται εκατέρωθεν από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ή εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς και στη συνέχεια απόδειξη λιανικής όταν ο επιστρέφων είναι ιδιώτης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο