Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2008 ]

1010718/70/0015/14.2.2008 Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης

(Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1010718/70/0015/14.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης


Με την από 29/1/2004 αίτηση σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας εισάγει DVD (οπτικούς δίσκους) κινηματογραφικών ταινιών τα οποία στη συνέχεια μεταπωλεί μέσω αντιπροσώπου. Επίσης, μας γνωρίζετε ότι αυτά τα DVD τα προμηθεύεστε από δύο διαφορετικούς προμηθευτές τα οποία σας παραδίδονται από τον ένα σε μορφή έτοιμου προϊόντος και από τον άλλο σε μορφή που για να καταστούν έτοιμα για πώληση αναθέτετε σε συνεργάτη σας τη συσκευασία τους. Ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν με βάση τα αναφερόμενα στην αίτησή σας δεδομένα είστε υποχρεωμένοι στην τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζουν ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Επιπλέον με το δ' εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών μεταξύ άλλων η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, καθώς και η επεξεργασία αγαθών τρίτων με
τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής.

3. Περαιτέρω στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες
διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας
κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί βιβλίο αποθήκης.
4. Εν συνεχεία στην παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται επίσης ότι ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες
διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα προϊόντα του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων.

5. Επιπλέον στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι προκειμένου για επιτηδευματία που έχει παράλληλα με τον κλάδο εμπορίου και ξεχωριστό κλάδο επεξεργασίας, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο.

6. Ακόμη στην παρ.4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης τηρεί αυτό σε δύο συνεχείς διαχειριστικές περιόδους και σταματά την τήρησή του από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβη το εκάστοτε ισχύον όριο. Υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης δημιουργείται εκ νέου από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα
υπερέβησαν το εκάστοτε ισχύον όριο.

7. Τέλος στην παρ.8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευματίας που είναι υπόχρεος στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τηρεί για τα ίδια προϊόντα στην έδρα του ή στο υποκατάστημα που εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου.

8. Από τα προαναφερόμενα σαφώς προκύπτει ότι δεν θεωρείται ως παροχή υπηρεσίας η διάθεση οπτικών δίσκων - DVD, στα οποία ενσωματώνεται οπτικοαουστικό υλικό (κινηματογραφικές ταινίες), άρα το αντικείμενο εργασιών της εταιρεία σας όπως περιγράφεται στην αίτησή σας χαρακτηρίζεται ως εμπορία αγαθών και όχι ως παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εργασίες συσκευασίας των DVD προκειμένου να διατεθούν στα κανάλια διανομής επειδή προσδίδεται από αυτές νέα μορφή στο αγαθό (DVD) θεωρείται ως επεξεργασία και τα έσοδα που έχετε από την πώληση των αγαθών αυτών θεωρούνται ως έσοδα κλάδου επεξεργασίας. Συνεπώς η εταιρεία σας που σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει δύο κλάδους (εμπορίας και επεξεργασίας) και τα συνολικά έσοδά της, τα οποία όπως μας γνωρίζετε στην αίτησή σας την πρώτη διαχειριστική περίοδο από 11/6/2006 έως 31/3/2007 αναγόμενα σε ετήσια ανέρχονται σε 4.130.672,97 ευρώ από τον κλάδο εμπορίας και 1.833.889,90 ευρώ από τον κλάδο επεξεργασίας, (θέμα πραγματικό) δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1/3/2008, ούτε κατ' επέκταση υποχρέωσης τήρησης βιβλίων τεχνικών προδιαγραφών ή βιβλίο παραγωγής κοστολογίου για κανέναν από τους δύο κλάδους ανεξάρτητα αν τα έσοδα της δεύτερης διαχειριστικής περιόδου από 1/4/2007 έως 31/3/2008 ξεπεράσουν τα όρια τήρησης του βιβλίου αποθήκης που θέτει ο Κ.Β.Σ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο