Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2009 ]

1028966/135/27.3.2009 Φορολογικές υποχρεώσεις αλλοδαπού νομικού προσώπου που ανεγείρει οικοδομή στην Ελλάδα

(Φορολογικές υποχρεώσεις αλλοδαπού νομικού προσώπου που ανεγείρει οικοδομή στην Ελλάδα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1028966/135/27.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Φορολογικές υποχρεώσεις αλλοδαπού νομικού προσώπου που ανεγείρει οικοδομή στην Ελλάδα


Με την από 13-3-2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η Κυπριακή εταιρία με την επωνυμία ….. Ltd το 1999 αγόρασε ακίνητο στην Ελλάδα (οικόπεδο) και πήρε για το λόγο αυτό ΑΦΜ, χωρίς να υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία και να θεωρήσει βιβλία, όπως προφορικά μας διευκρινίσατε. Το 2007 εκδόθηκε οικοδομική άδεια από τη Δ/νση Πολεοδομίας του δήμου Αμαρουσίου με αριθμό Χ/2007 για να ανεγείρει, η εν λόγω εταιρία, τετραώροφο κτίριο κατοικιών (η ανέγερση των οποίων δεν έχει ακόμη αρχίσει, όπως μας γνωρίσατε προφορικά), με σκοπό την εκμετάλλευση των σχετικών οριζόντιων ιδιοκτησιών. Ζητάτε να σας γνωρίσουμε μεταξύ άλλων, για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς μας :
α) αν η εν λόγω εταιρία υποχρεούται σε ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα και
β) αν η εταιρία θα πρέπει να τηρεί βιβλία του ΚΒΣ και αν ναι τότε τι κατηγορίας.
Επί των θεμάτων αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ΚΒΣ (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι: «Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο “επιτηδευματίας”, τηρεί εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον ΚΒΣ, κατά περίπτωση».
2. Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 όπως αυτό ίσχυε με το νόμο 3052/2002 από την 1-1-2003 : «Επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων ΚΒΣ λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή ανεγείρει ακίνητο στην Ελλάδα». Περαιτέρω, με το ίδιο εδάφιο όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το νόμο 3522/2006 και ισχύει από 1-1-2007 ορίζεται ότι:
«Επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων ΚΒΣ λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον ανεγείρει ακίνητο εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις».
3. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 3 του ΚΒΣ (ΠΔ. 186/1992), όπως ισχύει από 1-1-2007: «Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη , έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού».
Περαιτέρω όπως έχει διευκρινιστεί με την τρίτη παράγραφο της εγκυκλίου 1099747/840/ΠΟΛ.1271/12.12.2002, «Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει εισοδήματα η απόκτηση των οποίων δεν προσδίδει σ' αυτά την ιδιότητα του επιτηδευματία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (ενοίκια, εισόδημα από κινητές αξίες κ.λπ.).
4. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «Στη Γ' κατηγορία βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες».
5. Έπειτα από τα προαναφερόμενα η εταιρεία σας είχε στην κυριότητά της ακίνητο (οικόπεδο) από το έτος 1999 και εκ του λόγου αυτού θεωρείται επιτηδευματίας από 1.1.2003 έως 31.12.2006 και έπρεπε να τηρήσει βιβλία Γ' κατηγορίας για το διάστημα αυτό. Σύμφωνα και με τα όσα προαναφέρθηκαν, με τις ισχύουσες από 1.1.2007 διατάξεις, αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία για την ανέγερση ακινήτου εντός της ελληνικής επικράτειας και ως εκ τούτου έχει τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία πριν από τη διενέργεια οποιουδήποτε εξόδου που σχετίζεται με την ανέγερση του εν λόγω ακινήτου.
6. Ακόμα, όπως διευκρινίζεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο 1016853/103/ΠΟΛ.1024/15.2.2007 στην παράγραφο 27.1: «Τα αλλοδαπά αυτά νομικά πρόσωπα θα τηρήσουν βιβλία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μόνο για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι εργασίες κατασκευής του ακινήτου ή των προσθηκών ή επεκτάσεων».
Στην περίπτωση όμως που προτίθεστε να πουλήσετε μέρος των ακινήτων που θα κατασκευάσετε, συνεχίζετε να έχετε τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία και μετά το πέρας της ανέγερσης και μέχρι την πώληση αυτών.
Σε ότι αφορά τα λοιπά ερωτήματά σας που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς μας, το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται στις αρμόδιες διευθύνσεις Εισοδήματος, ΦΠΑ και Μητρώου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο