Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2009 ]

1002370/7/30.1.2009 Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. αλλοδαπού προσώπου που μισθώνει δεξαμενή στην ελληνική επικράτεια

(Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. αλλοδαπού προσώπου που μισθώνει δεξαμενή στην ελληνική επικράτεια)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1002370/7/30.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. αλλοδαπού προσώπου που μισθώνει δεξαμενή στην ελληνική επικράτεια


Με την από 9/1/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι αλλοδαπή (Ιταλική) εταιρεία παραγωγής βιοντήζελ, έχει συνάψει συμφωνία πώλησης με την εταιρεία ….. Α.Ε.. Σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα η εταιρεία για την ανωτέρω πώληση θα πρέπει να διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή. Για το σκοπό αυτό μίσθωσε δεξαμενή 100 κυβικών μέτρων στη δεξαμενή P - 8718A από την Α.Ε. στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο.
Ερωτάτε δε αν για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. η κατοχή άδειας φορολογικής αποθήκης συνιστά μόνιμη ή πραγματική εγκατάσταση στην Ελλάδα καθώς και τα στοιχεία διακίνησης που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό και την πώληση του εμπορεύματος.
Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
Για το χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ως επιτηδευματία, αρκεί η ύπαρξη πραγματικής - φυσικής επαγγελματικής εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό αυτής ως μόνιμης ή μη από άλλες διατάξεις.
2. Ακόμη, με την 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του προαναφερόμενου δεύτερου εδαφίου, διευκρινίστηκε ότι ως πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση θεωρείται το κατάστημα, γραφείο, πρακτορείο, αποθήκη, εργοτάξιο κ.λπ. του αλλοδαπού προσώπου.
3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η αλλοδαπή (Ιταλική) εταιρεία που μισθώνει δεξαμενή στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας ….. Α.Ε. αποκτά πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια (αποθηκευτικό χώρο) και συνεπώς θεωρείται επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά της αυτή και κατά συνέπεια πρέπει να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
4.Το παρόν με φωτοτυπία της αίτησης διαβιβάζεται στις Δ/νσεις Φ.Π.Α., Μητρώου και Δ.Ο.Σ. για τυχόν θέματα αρμοδιότητάς τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο