Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2008 ]

1045744/287/0015/9.5.2008 Έννοια επιτηδευματία - έκδοση στοιχείων

(Έννοια επιτηδευματία - έκδοση στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1045744/287/0015/9.5.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια επιτηδευματία - έκδοση στοιχείων


Με την από 18.4.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας με την επωνυμία……., λειτουργεί με βάση το καταστατικό της ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και περαιτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος των εκδιδόμενων στοιχείων για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη σας.
Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), μεταξύ άλλων ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2. Από τον ως άνω εννοιολογικό προσδιορισμό του επιτηδευματία προκύπτει ότι οι αστικές εταιρείες, ανεξάρτητα του κερδοσκοπικού ή μη σκοπού τους, θεωρούνται κατά ρητή διατύπωση των προαναφερόμενων διατάξεων επιτηδευματίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις του για τους επιτηδευματίες, τηρούν δηλαδή βιβλία τουλάχιστον Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εκδίδουν φορολογικά στοιχεία ανάλογα με το είδος των συναλλαγών τους.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα ποσά που εισπράττουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και προέρχονται από εισφορές μελών εμπίπτουν στην έννοια των οικονομικών ενισχύσεων - εισφορών του άρθρου 12 παρ.3 του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια οι εν λόγω εταιρείες ως επιτηδευματίες υποχρεούνται για τις εισπράξεις αυτές να εκδίδουν αθεώρητα τιμολόγια με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου. Τα τιμολόγια αυτά πρέπει να καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κ.Β.Σ. (έγγραφά μας 1073967/245/0015/15.7.1997, 1104484/623/0015/25.9.1998, 1069812/621/ 0015/19.10.2004).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο