Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.93/29.9.2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 85/09 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 85/09 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 29/9/2009                                                           
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/124/93886

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                                    
Οργανισμός                                                 
Ασφάλισης
Ελευθέρων                                                         
Επαγγελματιών                                                       

Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                          
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 - 10432 ΑΘΗΝΑ                   
ΠΛΗΡ.:  Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ                                     
ΤΗΛ.: 210 - 5285569                                        
FAX: 210 - 5229840


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 93


ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 85/09 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ»


   
'Υστερα από νεότερες διευκρινήσεις που δόθηκαν από το Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με το αρ. πρωτ. Φ10035/20727/1081/2-9-09 έγγραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας, τροποποιούμε την εγκύκλιο 85/09 αναφορικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των συνδεδεμένων αντιπροσώπων και των πιστοποιημένων διαπραγματευτών ως εξής:


Α. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(άρθρο 29 Ν.3606/2007  ΦΕΚ 195/17-8-07 Α΄)

   
Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι είναι ρυθμισμένη περίπτωση εμπορικών αντιπροσώπων, δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν ίδια επαγγελματική εγκατάσταση και κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στις ΔΟΥ.
Οι εν λόγω επαγγελματίες κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους δεν τελούν σε σχέση προσωπικής ή/και ρυθμιστικής εξάρτησης με την Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) με την οποία συνεργάζονται.
   
Συγκεκριμένα, δεν έχουν υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας, δεν υπόκεινται στη διευθυντική εξουσία, καθορίζουν οι ίδιοι αυτοτελώς το χρόνο, τον τόπο, το είδος και τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους και παρέχουν υπηρεσίες στο πελατολόγιό τους το οποίο διαμορφώνουν οι ίδιοι. Οι ΑΕΠΕΥ παρέχουν σΆ αυτούς το “προϊόν” και αυτοί αποφασίζουν αν, ποιες, πώς και πότε θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε ποιους πελάτες και πώς θα ασκούν εν γένει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
   
Η εκ του νόμου αποκλειστική συνεργασία των συνδεδεμένων αντιπροσώπων με μία μόνο ΑΕΠΕΥ (παρ. 2 άρθρο 29 Ν.3606/2007), καθώς και η πλήρης και άνευ όρων ευθύνη της ΑΕΠΕΥ για τις ενέργειές τους δεν αποτελούν σχέση εξάρτησης.
   
Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα εγγράφονται από την ΑΕΠΕΥ που αντιπροσωπεύουν σε μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
   
Για την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ και μόνο για την εγγραφή τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίζουν εκτός από τα δικαιολογητικά υπαγωγής στην ασφάλιση που προβλέπονται στον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-9-06) και βεβαίωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί καταχώρησής τους στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων.


Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ


Οι αντικριστές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αρχικά ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Ασφάλισης Χρηματιστών, Μεσιτών, Αντικριστών (ΤΑΧΜΑ), το οποίο συγχωνεύτηκε με το τέως ΤΑΕ δυνάμει του άρθρου 15 του Ν.1759/1988.
   
Εν συνεχεία με την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΕΕ από 1/1/07 στα πλαίσια του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/2005 τα εν λόγω πρόσωπα εντάχθηκαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού όπου έκτοτε και μέχρι σήμερα ασφαλίζονται.
   
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ10035/20727/1081/2-9-09 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας, οι αντικρυστές του Χ.Α.Α. του άρθρου 1 παρ. δ του Π.Δ. 258/2005, ως πρόσωπα τα οποία ασκούν εργασίες διεξαγωγής συναλλαγών με Μέλη των οργανωμένων αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καλούνται πλέον Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές και ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.


 
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι των Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιριών, οι οποίοι δεν προϋπήρξαν χρηματιστές, αλλά διορίζονταν ύστερα από ειδικές εξετάσεις (άρθρο 10 Ν. 1806/1988), με σύμβαση έργου αορίστου χρόνου (άρθρο 6 παρ. 4 Ν.1806/1988) ασφαλίζονταν και εξακολουθούν να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, μετονομαζόμενοι πλέον σε Χρηματιστηριακούς Συμβούλους.

Ως προς την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των εμπορικών αντιπροσώπων και πλασιέ ισχύουν όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο 85/09, διευκρινίζοντας επιπλέον ότι:

Το Επιμελητήριο χορηγεί άδεια εμπορικού αντιπροσώπου μόνο στους  εμπορικούς αντιπροσώπους που συνεργάζονται με εταιρία ή εταιρίες του εξωτερικού. Κατά τη διακοπή του επαγγέλματος θα ζητείται πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (επιμελητηριακής κατάστασης) στο οποίο θα αναφέρεται ότι κατατέθηκε για ακύρωση η άδεια του εμπορικού αντιπροσώπου.

Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν ως διαπραγματευτές εταιρίας ή εταιριών της ελληνικής επικράτειας εγγράφονται και αυτοί στο Επιμελητήριο αλλά δεν λαμβάνουν άδεια εμπορικού αντιπροσώπου από αυτό.
Οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασίε) δεν εγγράφονται στο Επιμελητήριο και για όλο το διάστημα της ασφάλισής τους θα πρέπει να αποδεικνύεται η απασχόλησή τους από δύο (2) τουλάχιστον εταιρείες με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων απΆ αυτές.

Παρακαλούμε όπως λάβει γνώση της παρούσας εγκυκλίου ενυπόγραφα το προσωπικό της υπηρεσίας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                                                               
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α/α
Π. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο