Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2008 ]

Οδηγία 2006/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

(για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 2006/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη Συνθήκη για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [1], και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την Πράξη Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης, όταν ορισμένες πράξεις παραμένουν σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης, οι δε σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την Πράξη Προσχώρησης ή τα Παραρτήματά της, οι προς τούτο απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από το Συμβούλιο, εκτός εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την Επιτροπή.

(2) Σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης που εκπόνησε τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης.

(3) Επομένως, οι οδηγίες 68/151/ΕΟΚ [2], 77/91/ΕΟΚ [3], 78/660/ΕΟΚ [4], 78/855/ΕΟΚ [5], 83/349/ΕΟΚ [6] και 89/667/ΕΟΚ [7] πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Οι οδηγίες 68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ, 78/660/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 89/667/ΕΟΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Korkeaoja

[1] ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 11.

[2] ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8.

[3] ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.

[4] ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.

[5] ΕΕ L 295 της 20.10.1978, σ. 36.

[6] ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.

[7] ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 40.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. 31968 L 0151: Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 65, 14.3.1968, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11972 B: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ L 73, 27.3.1972, σ. 14),

- 11979 H: την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17),

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

- 32003 L 0058: Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.7.2003 (ΕΕ L 221, 4.9.2003, σ. 13).

Στο άρθρο 1, προστίθενται τα εξής:

"— για τη Βουλγαρία:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

— στη Ρουμανία:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni".

2. 31977 L 0091: Δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της (ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11979 H: την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17),

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 31992 L 0101: Οδηγία 92/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23.11.1992 (EE L 347, 28.11.1992, σ. 64),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

Στο άρθρο 1, παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής:

"— για τη Βουλγαρία:

акционерно дружество;

— στη Ρουμανία:

societate pe acţiuni".

3. 31978 L 0855: Τρίτη οδηγία 78/855/EOK του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3, περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών (ΕΕ L 295, 20.10.1978, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11979 H: την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17),

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

Στο άρθρο 1, παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής:

"— για τη Βουλγαρία:

акционерно дружество;

— στη Ρουμανία:

societate pe acţiuni".

4. 31989 L 0667: Δωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 40), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33).

Στο άρθρο 1, προστίθενται τα εξής:

"— για τη Βουλγαρία:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

— στη Ρουμανία:

societate cu răspundere limitată".

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

1. 31978 L 0660: Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3, περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11979 H: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17),

- 31983 L 0349: Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.6.1983 (EE L 193, 18.7.1983, σ. 1),

- 31984 L 0569: Οδηγία 84/569/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27.11.1984 (EE L 314, 4.12.1984, σ. 28),

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 31989 L 0666: Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 (EE L 395, 30.12.1989, σ. 36),

- 31990 L 0604: Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8.11.1990 (EE L 317, 16.11.1990, σ. 57),

- 31990 L 0605: Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8.11.1990 (EE L 317, 16.11.1990, σ. 60),

- 31994 L 0008: Οδηγία 94/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 21.3.1994 (EE L 82, 25.3.1994, σ. 33),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 31999 L 0060: Οδηγία 1999/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 17.6.1999 (EE L 162, 26.6.1999, σ. 65),

- 32001 L 0065: Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.9.2001 (ΕΕ L 283, 27.10.2001, σ. 28),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

- 32003 L 0038: Οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 13.5.2003 (EE L 120, 15.5.2003, σ. 22),

- 32003 L 0051: Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2003 (ΕΕ L 178, 17.7.2003, σ. 16),

- 32006 L 0043: Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.5.2006 (ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ. 87),

- 32006 L 0046: Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 (ΕΕ L 224, 16.8.2006, σ. 1).

α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής:

"— για τη Βουλγαρία:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

— στη Ρουμανία:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni".

β) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, προστίθενται τα εξής:

"— κστ) για τη Βουλγαρία:

събирателно дружество, командитно дружество;

— κζ) για τη Ρουμανία:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă".

2. 31983 L 0349: Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3, περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193, 18.7.1983, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 31989 L 0666: Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 (EE L 395, 30.12.1989, σ. 36),

- 31990 L 0604: Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8.11.1990 (EE L 317, 16.11.1990, σ. 57),

- 31990 L 0605: Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8.11.1990 (EE L 317, 16.11.1990, σ. 60),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 32001 L 0065: Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.9.2001 (ΕΕ L 283, 27.10.2001, σ. 28),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

- 32003 L 0051: Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2003 (ΕΕ L 178, 17.7.2003, σ. 16),

- 32006 L 0043: Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.5.2006 (ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ. 87),

- 32006 L 0046: Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 (ΕΕ L 224, 16.8.2006, σ. 1).

Στο άρθρο 4, παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής:

"κστ) - για τη Βουλγαρία:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

κζ) - για τη Ρουμανία:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni".

--------------------------------------------------ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο