Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1996 ]

ΠΟΛ.1071/1.3.1996 Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1996

(Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1996)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 1 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1028330/1278/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1. Δ/ΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Δ΄
2. ΕΙΣ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
α) ΤΜΗΜΑ Α
β) ΤΜΗΜΑ Β
γ) ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ ΚΕΠΥΟ
Β. ΚΕΠΥΟ - Δ.30 -ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1071

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1996.

Για το έτος 1996 η επεξεργασία των τελών χρήσης που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992, για τα μηχανήματα έργων, έγινε μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο του ΥΠΕΧΩΔΕ και με τα οποία εφοδιάστηκε το ΚΕΠΥΟ. Για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του έτους 1996 σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. Για τους κατόχους μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.), των οποίων είναι ορθός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ανταποκρίνεται στο φορολογούμενο, το ΚΕΠΥΟ θα εκδόσει και θα αποστείλει προεκτυπωμένα αποδεικτικά είσπραξης τελών χρήσης Μ.Ε. με ημερομηνία βεβαίωσης που θα γνωστοποιηθεί από το ΚΕΠΥΟ με Fax στις υπηρεσίες μας και με ημερομηνία ΟΛΙΚΗΣ εξόφλησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα. Τα τέλη χρήσης Μ.Ε. εισπράττονται κάθε φορά εφάπαξ και χωρίς έκπτωση (Σχετ. η αριθ.1142857/6533/0014/ΠΟΛ. 1325/21.12.1995 Δ/γή).
Συγχρόνως, θα σταλούν στις ΔΟΥ από το ΚΕΠΥΟ σημειώματα εκκαθάρισης τελών χρήσης Μ.Ε. οικονομικού έτους 1996 με τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο καθώς και κατάσταση οφειλετών. Ο αύξων αριθμός του χρηματικού καταλόγου θα είναι 1.000 για να μη συμπίπτει με αριθμό χρηματικού καταλόγου που έχει ήδη δοθεί για τέλη κυκλοφορίας. Οι χρηματικοί κατάλογοι θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ, αφού υπογραφούν και γίνουν οι περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ). Η βεβαίωση των ποσών θα γίνει υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας (ΤΕΟ) σε λογ/σμό εκτός προϋπολογισμού (εκτός των συνεισπραττομένων ποσών που αφορούν τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, που θα βεβαιωθούν στους σχετικούς ΚΑΕ προϋπολογισμού 1229 και 1228 αντίστοιχα). Τα εισπραττόμενα ποσά θα αποδίδονται στο ΤΕΟ-ΜΕ, στον κωδικό ΝΠΔΔ 86325 (Ταμείο Εθνικής Οδοποιϊας, ΤΕΟ έσοδα από τέλη χρήσης Μ.Ε. και εγκρίσεις τύπου Μ.Ε.), μέσω ΚΕΠΥΟ (στον Κωδικό Ληψοδοσίας 555) αφού γίνει παρακράτηση ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%) επί των
εισπραττομένων ήτοι πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες βεβαίωσης και τρία τοις εκατό (3%) για δαπάνες είσπραξης.


Για όσους κατόχους Μ.Ε. έχει γίνει μηχανογραφική εκκαθάριση αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβουν το αποδεικτικό είσπραξης, ή ο υπόχρεος επιθυμεί να καταβάλει ποσό μικρότερο του αναφερομένου στο προεκδιδόμενο οι αρμόδιες ΔΟΥ θα εκδίδουν χειρόγραφο μηχανογραφικό τριπλότυπο με βάση τα στοιχεία του χρηματικού καταλόγου και της κατάστασης οφειλετών και θα αναγράφουν τα αρχικά Μ.Ε. (μηχανήματα έργων) σε εμφανές σημείο αυτού.

Β. Για τους κατόχους Μ.Ε. που δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ τους, το ΚΕΠΥΟ δεν θα αποστείλει κανένα ειδοποιητήριο ούτε θα συντάξει κατάσταση και επομένως δεν θα γίνει μηχανογραφική βεβαίωση και είσπραξη. Για την καταβολή του ποσού αυτού θα εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' και τα ποσά θα αποδίδονται στο ΤΕΟ στον προαναφερθέντα κωδικό ΝΠΔΔ 86325 με τη συνήθη διαδικασία, θα βεβαιώνονται δε στο τέλος του μήνα είσπραξης, όπως γίνεται με τις οίκοθεν εισπράξεις, Υπηρεσιακό αντίγραφο του παραπάνω αποδεικτικού είσπραξης τύπου Α, θα αποστέλλεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση 13η - Τμήμα Ε' - Λ. Αλεξάνδρας 38 - 11473 Αθήνα). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή του Α.Φ.Μ. και η αρμόδια ΔΟΥ στο διπλότυπο είσπραξης. Στην περίπτωση που έχει γίνει μεν μηχανογραφική εκκαθάριση, αλλά ο υπόχρεος επικαλείται ότι αυτή είναι λανθασμένη ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία (Τ.Δ.Υ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση από αυτήν σημειώματος εκκαθάρισης των τελών χρήσης Μ.Ε. τρέχοντος έτους 1996, που θα καταβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Προσοχή: Τα τέλη χρήσης Μ.Ε. εισπράττονται μόνο από τις αρμόδιες ΔΟΥ και δεν μπορούν να καταβληθούν σε άλλη αρχή (Τράπεζα, ΕΛΤΑ, Τ.Π. & Δανείων). Η είσπραξη των τελών χρήσης Μ.Ε. που παρακολουθούνται μηχανογραφικά γίνεται μόνο από τη ΔΟΥ που αναγράφεται επ' αυτών ως αρμόδια. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, που είναι αδύνατη η μετάβαση του υποχρέου στην αρμόδια ΔΟΥ παρέχεται ευχέρεια πληρωμής αυτών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ με γραμμάτιο συμψηφισμού. Στην περίπτωση αυτή όμως η παραλαμβάνουσα αρμόδια ΔΟΥ δεν θα ενημερώσει το ΚΕΠΥΟ αλλά θα πιστώσει τον ενδιαφερόμενο επί των εισπρακτέων υπολοίπων που θα σταλούν από το ΚΕΠΥΟ μετά τη λήξη της μηχανογραφικής παρακολούθησης.

Γ. Λογιστική Τακτοποίηση από Μηχ/κές Εισπράξεις Μηχανημάτων Εργων Οι ΔΟΥ θα κρατήσουν στο βιβλίο παραλαβής εισπρακτέων εσόδων έναν αριθμό με ημερομηνία μέσα στον μήνα που θα γίνει η βεβαίωση και θα καθορισθεί από το ΚΕΠΥΟ για να βεβαιώσουν το τέλος χρήσης Μ.Ε. των χρηματικών καταλόγων που συντάχθηκαν από το ΚΕΠΥΟ.
Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου των μηχανογραφικών εισπράξεων δεν θα καταχωρηθούν στην προσωρινή ληψοδοσία (έντυπο 64Α) αλλά θα συμπεριληφθούν από το ΚΕΠΥΟ. Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται στις ΔΟΥ θα καταχωρούνται στον Κωδικό Ληψοδοσίας 753.
Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα παρακολουθήσει μηχανογραφικά την είσπραξη των τελών χρήσης Μ.Ε. μέχρι την ημερομηνία λήξης πληρωμής και στη συνέχεια θα στείλει λογιστικά στοιχεία (καταστάσεις) στις ΔΟΥ για την τακτική εισαγωγή αυτών όπως γίνεται με τη διαδικασία του φόρου εισοδήματος Φ.Π.Α. μετά την ημερομηνία αυτή το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα τυπώσει και θα στείλει κατά ΔΟΥ ειδικές καταστάσεις με τα όσα εισπρακτέα υπόλοιπα των τελών χρήσης Μ.Ε., οι δε ΔΟΥ θα εισπράττουν έσοδα της κατηγορίας αυτής μόνο με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α'.
Τα ποσά που αφορούν έσοδα προϋπολογισμού (χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) θα τα ενσωματώσει το ΚΕΠΥΟ στις τελικές καταστάσεις όπως και στις υπόλοιπες μηχανογραφικές εισπράξεις.
Οι ΔΟΥ που έχουν μηχανογραφικές εισπράξεις τελών χρήσης Μ.Ε. θα κρατήσουν τρία (3) γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρισης, με ημερομηνία μέσα στον επόμενο μήνα της βεβαίωσης για την τακτική εισαγωγή του τέλους χρήσης Μ.Ε. ήτοι:

ι) ένα γραμμάτιο για τα έσοδα προϋπολογισμού

ιι) ένα γραμμάτιο για τα έσοδα του ΤΕΟ, και

ιιι) ένα γραμμάτιο για το ποσοστό 8% επί των εισπράξεων των τελών χρήσης Μ.Ε. (ποσά υπέρ του ΤΕΟ) για τα ΔΙΒΕΕΤ

Δ. Δεματοποίηση των μηχανογραφικών τριπλοτύπων και αποστολή στο ΚΕΠΥΟ

Καθημερινά θα συγκεντρώνονται και θα ταξινομούνται χωριστά σε δύο ομάδες τα προεκτυπωμένα και τα χειρόγραφα μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης. Τα τριπλότυπα αυτά θα δεματοποιούνται κατά ομάδα με μέγιστο αριθμό τριπλοτύπων ανά δέμα 100 και θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ όλα μαζί στο τέλος του μηνός λήξης της πληρωμής μαζί με τις καταστάσεις διαγραφής, στη Διεύθυνση Θησέως 48 και Φρύνης 1 Καλλιθέα Τ.Κ. 17681, με την ένδειξη Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων Εργων, με ένα ανακεφαλαιωτικό δελτίο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο