Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2009 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12/2009 Τροποποίηση του άρθρου 12 της Α.Δ 7/2009

(Τροποποίηση του άρθρου 12 της Α.Δ 7/2009)

Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. Πρωτ. : A2- 4251
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12
Αθήνα,28- Σεπτεμβρίου -2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                    
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                     
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ 101. 81

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  Νεκτ. Χελιώτης            

ΤΗΛ.  210-3837290

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 12 της Α.Δ 7/2009

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ΝΔ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Την Κοινή Yπουργική Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-01-09 (ΦΕΚ 91/Β/09) των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο».

7. Την Α.Δ 7/2009 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-05-2009», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


¶ρθρο 1

 Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του κεφαλαίου 1 της Α.Δ. 7/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

« 6. Ως αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζονται:

α) Η Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς .

β) Η Δ/νση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς .

Η γνωστοποίηση των προβλεπομένων κατά το άρθρο αυτό ,στοιχείων θα γίνεται με την ένδειξη «Εμπιστευτικό », στο τηρούμενο σχετικό πρωτόκολλο στο γραφείο του κ. Ειδικού Γραμματέα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης .

Τα στελέχη των αρμοδίων Υπηρεσιών υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου ,έναντι παντός τρίτου ,των πληροφοριών και στοιχείων ,που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την διαδικασία του άρθρου αυτού ,ακόμη και μετά από την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία ».

Αρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 12 του κεφαλαίου 1 της Α.Δ. 7/2009 .

Αρθρο 3

1. Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει σε όλη την χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα .

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

                                                                                                                  Ο Υφυπουργός

                                                                                                                Γεώργιος Βλάχος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο