Σχόλια

Βλέπε ΠΟΛ.1079/15.4.2013 "Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1085746/857/Τ.&Ε.Φ./8−9−2009 (ΠΟΛ. 1117) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και στη συνέχεια απόδοση αυτών, κατά περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και εφεξής καθώς και επικαιροποίηση του εντύπου της δήλωσης απόδοσής τους."

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2009 ]

ΠΟΛ.1117/8.9.2009 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών

(Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 8  Σεπτεμβρίου  2009
Αρ. Πρωτ:1085746 / 857  /Τ.& Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
Α) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Β) Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Eυγ.Τέγα – Ε.Αλειφτήρα
Τηλέφωνο: 210 3642570- 210 3644781
Fax: 210 3642251   
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1117
      
ΘΕΜΑ:Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31 ),  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄ 122) .

2. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 (ΦΕΚ Β΄ 40) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) “Περί Δημοσίου Λογιστικού”.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών καθώς και των πρακτικών της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αυτών όπως τα σχετικά υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

2. Για την απόδοση του τέλους και τον καταλογισμό αυτού θα χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα των προσαρτώμενων στην παρούσα απόφαση υποδειγμάτων.

3. Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης και κατά το ανάλογο κλιμάκιο του λογαριασμού. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Για την εξεύρεση του τέλους ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται. Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού. 

4. Το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

5. Οι δηλώσεις απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία τα ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του τέλους.

6. Τα ποσά των οφειλόμενων τελών, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

7. Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που εκδίδονται από 1-8-2009, δηλαδή δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση του ν. 3775/2009 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 1030753/384/5-3-1998 (ΦΕΚ Β΄ 267) και 1093727/671/24-10-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1635) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α.α. ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο