Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1996 ]

ΠΟΛ.1066/1.3.1996 Προσδιορισμός καθαρών κερδών εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ

(Προσδιορισμός καθαρών κερδών εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1027084/15004/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 4.3.96/Κ.Κ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1066

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός καθαρών κερδών εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών των εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων, ενταγμένων στο ΚΤΕΛ, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1.- Σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 186/1992 οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως, συνεπώς και οι εκμεταλλευτές λεωφορείων ενταγμένων στα ΚΤΕΛ, έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων).

2.- Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον αυτές παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται αξιολόγων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που αναφέρονται στις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκμεταλλευτές λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.

3.- Σε περίπτωση όμως που από τον λεωφορειούχο δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία ή τηρούνται ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και εφόσον η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων, τότε μόνο τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με τη χρήση του μοναδικού
συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος προσαυξάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994, κατά 50% ή 100%, κατά τα ειδικότερα στη διάταξη αυτή οριζόμενα.

4.- Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκμεταλλευτές υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποχρεούνται να προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη, τα οποία και θα πρέπει να περιλάβουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και μόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών τους θα εφαρμοσθεί ο μοναδικός συντελεστής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο