Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2009 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 60/21.9.2009 Συνταξιοδότηση εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε", “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε. ". Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 1 & 2 του Ν.3717/08

(Συνταξιοδότηση εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε", “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε. ". Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 1 & 2 του Ν.3717/08)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 21 /9/ 2009
Αριθ. Πρωτ.Σ56/26


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Παναγοπούλου
Αριθμ.Τηλεφώνου:210 5215191
FAX: 210 5228747
e-mail : [email protected]


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.60


ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε", “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε. ". Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 1 & 2 του Ν.3717/08.»


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των αρθρ.1 και 2 του Ν.3717/08 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.", "Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε." και "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε." και άλλες διατάξεις» Φ.Ε.Κ.239/τ.Α./26-11-08 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ορίστηκε ότι το τακτικό προσωπικό των ως άνω εταιρειών που υπηρετεί με οποιαδήποτε ειδικότητα κατά την 1/1/2009 και το οποίο ασφαλίστηκε σε οποιοδήποτε φορέα πριν την 31/12/1992, σε περίπτωση:

α) που απολύεται κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/09 μέχρι την «κρίσιμη ημερομηνία», ήτοι την ημερομηνία που κάθε μία από τις εταιρείες που είναι σημερινοί εργοδότες τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ή

β) που λύεται η σύμβαση εργασίας του με οποιοδήποτε τρόπο από την «κρίσιμη ημερομηνία» μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της οικίας εταιρείας, δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας εφόσον κατά την έξοδό του από την υπηρεσία συμπληρώνει τις ακόλουθες χρονικές προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, συνυπολογιζομένου και του χρόνου - όπως αυτός περιγράφεται στο κεφ. Β του παρόντος- των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση:

α) το ιπτάμενο προσωπικό (χειριστές, φροντιστές και συνοδοί) εφόσον συμπληρώνει 7.500 ημέρες ασφάλισης,

β) το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εδάφους, εφόσον συμπληρώνουν οι μεν άνδρες 9000 ημέρες ασφάλισης, οι δε γυναίκες 7500 ημέρες ασφάλισης.

Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τακτικού προσωπικού της παρ.1, ο οποίος έχει διανυθεί στους Σημερινούς Εργοδότες και στους Αρχικούς Εργοδότες (όπως ορίζονται στο άρθρο 1) με οποιαδήποτε από τις ως άνω ειδικότητες προσαυξάνεται κατά 50%. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2, όσοι από το Τακτικό Προσωπικό υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιπτάμενου συνοδού ή φροντιστή, δικαιούνται επιπλέον προσαύξηση κατά 50% του χρόνου ασφάλισης τους, για όσο χρονικό διάστημα απασχολήθηκαν με τις ειδικότητες αυτές στους Σημερινούς Εργοδότες και στους Αρχικούς Εργοδότες.
Σημειώνεται ότι, όπως ρητά ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, η χορηγούμενη προσαύξηση χρόνου ασφάλισης παρέχεται μέχρι τη συμπλήρωση 10.500 ημερών και συνυπολογίζεται τόσο για τη
συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης όσο και για τον υπολογισμό και την προσαύξηση της σύνταξης.

2. Με τη διάταξη της παραγρ. 6 του άρθρου 2 ορίστηκε ότι η ως άνω προσαύξηση παρέχεται και στο προσωπικό,το οποίο δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και στο προσωπικό που δεν θα υποβάλλει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από την Υπουργική Απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται από την παρ. 2. Το ως άνω προσωπικό θα μπορεί να συνυπολογίσει το χρόνο αυτό για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης μόνο με τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γ. ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Στην παρ. 10 του άρθρου 2 του νόμου ορίζεται ρητά ότι δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη, εκτός των σημερινών και των αρχικών εργοδοτών, ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, καθώς επίσης και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του Ν. 1358/83. Οι εν λόγω χρόνοι μπορούν να ληφθούν υπόψη μετά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά τα προαναφερόμενα, ακόμα και πέραν των 10.500 ημερών ασφάλισης, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Δεδομένου ότι, όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας/Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το αρ. πρωτ. Φ10621/οικ.13764/1191/16-6-09 έγγραφό του, οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3717/08 θα ισχύσουν από τη στιγμή που οι εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε”, “Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.” και "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε.", κατά περίπτωση, τεθούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (κρίσιμη ημερομηνία) και για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που προκύπτουν, θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, θα ακολουθήσει Γενικό Έγγραφο από την Υπηρεσία μας για τα σχετικά θέματα που θα ρυθμιστούν με την Υπουργική Απόφαση. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν στις υπηρεσίες Συντάξεων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα, μέχρι να σας σταλούν οδηγίες.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο