Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-2009 ]

Τιμοκατάλογος Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008-2009

(Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008-2009)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ.


Ι. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών : 170,00

            ΙΙ. Επιχειρήσεις Εμπορικές  Βιοτεχνικές :210,00

            III. Επιχειρήσεις Μικτές : 260,00 

      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 15,00 κατ' απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.


2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ


Ι. Επιχειρήσεις Ατομικές : 390,00

ΙΙ. Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε. : 610,00

ΙΙΙ. Εταιρείες Ε.Π.Ε : 660,00

ΙV. Εταιρείες Α.Ε. : 770,00

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 30,00 κατ' απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της Επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.


3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 3427/05

ανεξαρτήτου κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. και νομικής μορφής της (μηνιαία) :

 1. 1ο Τεχνικό Έργο : 500,00

 2. 2o Τεχνικό Έργο : 300,00

 3. 3ο Τεχνικό Έργο : 200,00

 4. Πέραν του τρίτου τεχνικού έργου της επιχείρησης τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας των συμβαλλόμενων.


4. ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α.)


 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Α - Β κατ.) : 85,00

 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Γ κατ.) :100,00

 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Α-Β κατ): 165,00

 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Γ κατ): 200,00

 • Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ :85,00

 • Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. : 110,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων(πλην επαγγελματιών): 85,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα

από ακίνητα(πλην επαγγελματιών): 100,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3: 180,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3

και με Εισόδημα ακινήτων: 220,00

 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών

Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης): 770,00

 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων: 320,00

 • Λοιπές Δηλώσεις μη σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος (Κτηματολόγιο-Μεταβιβάσεις Ακινήτων κ.λ.π.):100,00

 • Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ Νομικών Προσώπων ( ανά φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτων): 15,00

 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών: 125,00

 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Α-Β κατ.):110,00

 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Γ κατ) : 220,00

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι παρακάτω αμοιβές περιλαμβάνουν την εργασία που θα εκτελεστεί από τον αρμόδιο λογιστή στη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και μόνον. Δηλαδή δεν περιλαμβάνουν και αμοιβές διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων των φορολογούμενων σε ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια.


Α) ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(ανά ώρα απασχόλησης) : 25,00


Β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(κατ' αποκοπή)

 1. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 70,00

 2. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους ( Γ κατ.) : 90,00

 3. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 330,00

 4. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Γ κατ.): 660,00


Γ)ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

 1. Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Α-Β-Γ κατ. ):270,00

 2. Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Α-Β-Γ κατ.): 330,00

 3. Έναρξη Ε.Π.Ε. : 500,00

 4. Έναρξη Α.Ε. : 830,00

 

Δ) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

 1. Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων : 270,00

 2. Διακοπή Ο.Ε.-Ε.Ε. : 390,00

 3. Διακοπή Ε.Π.Ε.: 660,00

 4. Διακοπή Α.Ε.: 1320,00


Ε) ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

( αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση) : 55,00


 

ΙΣΧΥΣ 2008-09


            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΜΙΧΑΗΛ                                                           ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο