Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2009 ]

ΠΟΛ.1116/8.9.2009 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων

(Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα , 8 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ.Πρωτ. 1085742/ 819 /Τ.& Ε.Φ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α.Γιαννακούλη
Τηλέφωνο : 2103642922
FAX : 2103642251


ΠΟΛ. 1116


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143).

β. Τις διατάξεις της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21ης Δεκεμβρίου 1948 (ΦΕΚ Α΄322), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ Α΄2), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. Δ. 572/1970 (ΦΕΚ Α΄125).

δ. Την με αρ. Γ.Λ.Κ.156174/28.11.70 (ΦΕΚ Β΄ 903) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών « περί αναθέσεως της διαχειρίσεως και κινήσεως τού παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος Λογ/μού «Ειδικός Λογαριασμός χρηματοδοτήσεως των Ιδρυμάτων και Οργανισμών».

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ Α΄98).

στ. Την με αρ.1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄40) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ζ. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων.

η. Τη διαπίστωση ότι, από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης και της πράξης προσδιορισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21ης Δεκεμβρίου 1948 (ΦΕΚ Α΄322), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ Α΄2), όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

Σε περίπτωση που ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εισιτηρίων δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη, είτε με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, με την ίδια γραμμογράφηση, η οποία και θα επισυνάπτεται.

Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα αυτών.

2. Οι ανωτέρω δηλώσεις περιλαμβάνουν το σύνολο των εισιτηρίων, που εκδόθηκαν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, κάθε μήνα και υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

3. Εισιτήρια τα οποία έχουν θεωρηθεί από τις Δ. Ο. Υ. πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και για τα οποία είχε καταβληθεί η εισφορά κατά τη θεώρησή τους από τις Δ.Ο.Υ., μπορούν να χρησιμοποιούνται και μετά την ημερομηνία αυτή αλλά δεν θα περιλαμβάνονται στις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενες δηλώσεις απόδοσης της εισφοράς.

Στην περίπτωση τυχόν ακύρωσης αδιάθετων εισιτηρίων, για τα οποία η εισφορά είχε καταβληθεί κατά τη θεώρησή τους από τη Δ.Ο.Υ., πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, η εισφορά που έχει καταβληθεί επιπλέον, επιστρέφεται ύστερα από έλεγχο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Στο έντυπο της πράξης καταλογισμού της εισφοράς και στο πίσω μέρος αυτής αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

5. Η Απόφαση αυτή αφορά τα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων, τα οποία εκδίδονται από 1ης Σεπτεμβρίου 2009, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση εκείνα τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις Δ.Ο.Υ.

6. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο