Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1996 ]

ΠΟΛ.1059/1.3.1996 Λογιστική εμφάνιση και χειρισμός του φόρου που παρακρατείται για τα έσοδα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης

(Λογιστική εμφάνιση και χειρισμός του φόρου που παρακρατείται για τα έσοδα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1015040/10064/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 05.03.1996/ΒΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1059

ΘΕΜΑ : Λογιστική εμφάνιση και χειρισμός του φόρου που παρακρατείται για τα έσοδα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Εχοντας υπόψη:


α. Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 8 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), όπως ισχύουν.

β. Την αριθ. 1044770/10159/Β0012/απόφασή μας (ΦΕΚ Β' 257).

γ. Τα οριζόμενα από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

δ. Την αριθ. 411/24.1.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 58).

ε. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 υποχρεούνται, σε συνέχεια των αναφερομένων στην αριθ. 1044770/10159/ΠΟΛ. 1117/23.3.1993 απόφασή μας, να εμφανίζουν στα βιβλία τους στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του δευτεροβάθμιου 33.13 "Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι", με ανάλυση αυτών κατά κατηγορία εσόδου και συντελεστή φόρου, το ποσό του φόρου εισοδήματος που τους παρακρατείται για τα έσοδά τους που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού των παραπάνω νομικών προσώπων, που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας αποκτήθηκαν τα έσοδα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για τη λογιστική παρακολούθηση του παρακρατηθέντος για τα εισοδήματα αυτά φόρου εισοδήματος, θα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:

Α) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν κέρδη μεγαλύτερα του συνόλου των τυχόν αφορολόγητων εσόδων και των εσόδων που φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης:

αα) Το ποσό του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε για τα πιο πάνω έσοδα, κατά το μέρος εκείνο που αναλογεί στα διανεμόμενα ποσά και το οποίο συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της διαχειριστικής περιόδου που κλείνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2238/1994, μεταφέρεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 33.13 στη χρέωση του λογαριασμού 54.08 "Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος".

ββ) Το υπόλοιπο ποσό αυτού του φόρου, που δεν συμψηφίζεται, παραμένει στους οικείους υπολογαριασμούς του δευτεροβάθμιου 33.13 μέχρι του χρόνου διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μη διανεμόμενου ποσού από τα ως άνω έσοδα, το οποίο μη διανεμόμενο ποσό εμφανίζεται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.91 "Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο". Περαιτέρω, εάν σε μεταγενέστερο χρόνο ληφθεί απόφαση για διανομή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, που αναλογεί στο διανεμόμενο ή κεφαλαιοποιούμενο ποσό, μεταφέρεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 33.13, στη χρέωση του λογαριασμού που καταχωρείται, το ποσό του φόρου εισοδήματος που οφείλεται λόγω διανομής ή κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού αυτού, προκειμένου να συμψηφισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2238/1994.

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν ζημιές μεγαλύτερες του συνόλου των τυχόν αφορολόγητων εσόδων και των εσόδων που φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, το σύνολο του ποσού του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε για τα πιο πάνω έσοδα μεταφέρεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 33.13 στον οικείο υπολογαριασμό του 63.00 "Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος".

Γ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στους οικείους υπολογαριασμούς του 33.13 θα παραμείνει το ποσό του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε για τα πιο πάνω έσοδα και αναλογεί στα αποθεματικά που προέρχονται από αυτά, τα οποία σχηματίζονται κατά τη διαχειριστική περίοδο που κλείνεται και κατά την περαιτέρω διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως όσα σχετικά αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση Αββ.

3. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο