Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 42 Παραλειφθέντες εκλογείς

(Παραλειφθέντες εκλογείς)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα   8   Σεπτεμβρίου 2009
Αριθ. πρωτ.: 54735


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ               
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ


          
Εγκύκλιος: 42

ΘΕΜΑ : Παραλειφθέντες εκλογείς.


Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007), ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα:

1.Εκλογείς που, χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του Δήμου ή της Κοινότητας στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων των οποίων είναι γραμμένοι.

Συνεπώς όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας της χώρας και δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων Ο.Τ.Α., έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 4ης Οκτωβρίου 2009, να απευθυνθούν στο δήμο ή την κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας της Χώρας, μπορούν  να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

Οι κ.κ. Δήμαρχοι και Πρόεδροι κοινοτήτων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να εκδίδουν εις διπλούν πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.

Στα πιστοποιητικά που θα εκδίδουν θα υπάρχει ένδειξη ότι, «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 4ης Οκτωβρίου 2009».

2.Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο στον αιτούντα, θα πρέπει να διαπιστωθεί από αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου ή Κοινότητας της χώρας.

Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου μας, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται οδηγίες με σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου μας.

3.Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου Δήμου ή Κοινότητας όπου ζητά πιστοποιητικό ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου ή Κοινότητας της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του Π.Δ. 96/2007).

4.Επισημαίνεται εδώ ότι, δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρένων στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 30.6.2009.

5.Όσοι Δήμοι ή Κοινότητες της Χώρας, εκ παραδρομής, δεν έχουν συμπεριλάβει στην Α΄ αναθεώρηση (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2009), τους νέους εκλογείς τους γεννηθέντες το έτος 1991, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007), θα χορηγούν σΆ αυτούς πιστοποιητικό παραλειφθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

6.Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα προσκομίζουν οι εκλογείς στην Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να τους επιτρέψει να ψηφίσουν.

7.Οι Δήμαρχοι ή οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που θα εκδώσουν πιστοποιητικά σε παραλειφθέντες εκλογείς σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο μας, προκειμένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.          

Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια, παρακαλούμε να αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη Διεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος), συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά.

Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου, που προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων παρέχονται με την βιβλιοδετημένη εγκύκλιό μας, η οποία κοινοποιείται προς τους αποδέκτες του πίνακα και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους.                                    
                          
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
              
ΠΡ.  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο