Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-1996 ]

ΠΟΛ.1068/4.3.1996 Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 1996 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων

(Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 1996 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 4 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1028121/572/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1068

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

Εχοντας υπόψη:


1.- Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

2.- Την αριθμ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58Β'/29.1.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3.- Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

4.- Τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω μη παραλαβής εγκαίρως από τους φορολογούμενους των εντύπων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

5.- Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 για τις κατωτέρω κατηγορίες φορολογουμένων, ως εξής:

1.- Για τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έληγε στις 2 Μαρτίου 1996, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και 11 Μαρτίου 1996.

2.- Για τους υπόχρεους, στη δήλωση των οποίων περιλαμβάνονται εισοδήματα

α) από μισθωτές υπηρεσίες και

β) από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η προθεσμία των οποίων λήγει τη 17η Μαρτίου 1996, καθώς και για αυτούς που υποβάλλουν δήλωση επειδή έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υποχρεούνται από άλλη διάταξη να υποβάλλουν δήλωση σε διαφορετική ημερομηνία, η προθεσμία των οποίων λήγει την 22η Μαρτίου, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και 26 Μαρτίου 1996.

3.- Προκειμένου για ατομικές, εμπορικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά το επάγγελμά τους ή ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εφόσον όλοι οι ανωτέρω δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην 1021392/ΠΟΛ. 1047/16.2.1996 διαταγή μας, παρατείνονται, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω:

α) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει, κατά περίπτωση, από το γράμμα Α μέχρι 11 Μαρτίου 1996, από 4 Μαρτίου.

β) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ, μέχρι 12 Μαρτίου 1996, από 5 Μαρτίου.

γ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε, μέχρι 13 Μαρτίου 1996, από 6 Μαρτίου.

δ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως Ι, μέχρι 14 Μαρτίου 1996, από 7 Μαρτίου.

ε) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από το γράμμα Κ, μέχρι 15 Μαρτίου 1996, από 8 Μαρτίου.

στ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ, μέχρι 18 Μαρτίου 1996, από 11 Μαρτίου.

ζ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ν έως Π, μέχρι 19 Μαρτίου 1996, από 12 Μαρτίου.

η) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ, μέχρι 20 Μαρτίου 1996, από 13 Μαρτίου.

θ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Τ έως Ω, μέχρι 21 Μαρτίου 1996, από 14 Μαρτίου.

4.- Οι λοιπές προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994, που λήγουν πέραν των ανωτέρω ημερομηνιών, παραμένουν ως έχουν.

5.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο