Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2008 ]

1104795/11411/Β0012/18.12.2008 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1104795/11411/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.

1.    Σύμφωνα, με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τα κέρδη της χρήσης 2003 (οικονομικού έτους 2004). Στην περίπτωση αυτή, το αποθεματικό υπολογίζεται με συντελεστή μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στο υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της χρήσης 2002 (οικονομικού έτους 2003) από τα αντίστοιχα κέρδη της χρήσης 2003 (οικονομικού έτους 2004).

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του ιδίου άρθρου και νόμου, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει μέσα στη χρήση 2003 επενδύσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόμου, δικαιούνται για τις επενδύσεις αυτές να σχηματίσουν ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 35% των συνολικών κερδών της χρήσης 2003.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 ορίζεται ότι αν μέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας δεν δαπανήθηκε για πραγματοποίηση επενδύσεων ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του σχηματισθέντος αποθεματικού, αίρεται η φορολογική απαλλαγή και η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για όλα τα κέρδη που απηλλάγησαν της φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και για τη δήλωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εκπροθέσμου υποβολής.

3.    Όπως έχει διευκρινιστεί με την αρ. 1011743/10176/Β0012/12-4-2005 διαταγή μας, οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 είναι ειδικές και ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις που σχημάτισαν με 31/12/2003 αποθεματικό από το 50% της διαφοράς κερδών των χρήσεων 2003 και 2002 δεν μπορούν να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν μέσα στη χρήση 2004 με τις οποίες υπερκαλύφθηκε το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό που σχημάτισαν από τα κέρδη της χρήσης 2003.

4.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι εμπορική επιχείρηση σχημάτισε τις χρήσεις 2003 και 2004 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3220/2004.

Ειδικότερα, για την χρήση 2003 σχημάτισε αποθεματικό ύψους 63.393,58 ευρώ (50% της διαφοράς των κερδών χρήσεως 2002 και 2003). Για την κάλυψη του αποθεματικού αυτού πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 77.975,93 ευρώ (20.804,70 ευρώ κατά την χρήση 2003 και 57.171,23 ευρώ κατά την χρήση 2004)
Το ποσό επενδύσεων ύψους 14.582,35 ευρώ (77.975,93-63.393,58) που υπερκάλυψαν το αποθεματικό που σχηματίσθηκε από τα κέρδη χρήσης 2003 χρησιμοποιήθηκε μαζί με πρόσθετες επενδύσεις ύψους 29.870,81 ευρώ, για κάλυψη του 1/3 του αποθεματικού που σχηματίσθηκε από τα κέρδη της χρήσης 2004 (ύψους 122.634,04 ευρώ).

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το επιπλέον ποσό των επενδύσεων 14.582,35 ευρώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του 1/3 του αποθεματικού που σχηματίσθηκε από τα κέρδη της χρήσης 2004 και ως εκ τούτου η εν λόγω επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, και να υπαχθεί σε φορολογία για τα κέρδη που απηλλάγησαν της φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο