Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2008 ]

1095071/11052/Β0012/25.1.2008 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 σε περίπτωση Ε.Π.Ε. που δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 σε περίπτωση Ε.Π.Ε. που δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1095071/11052/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 σε περίπτωση Ε.Π.Ε. που δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 περί Ε.Π.Ε., όπως αυτές τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τις διατάξεις των ν.2065/1992, ν.2579/1998 και του ν.2842/2000 ορίζεται ότι το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δε δύναται να είναι κατώτερο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής συμβάσεως. Το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.

Οι υφιστάμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, υποχρεούνται να αυξήσουν το κεφάλαιο τους, μέχρι του ορίου αυτού και με απόκλιση έως μείον 2,5% το αργότερο μέχρι 31.12.2003.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις δε του άρθρου 28 του ν.3229/2004, παρατάθηκε μέχρι 30.06.2004 η προθεσμία αναπροσαρμογής που είχε τεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2842/2000, ενώ με την αρ. πρωτ.Κ2-8711/3.08.2004 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων του ν.3229/2004, η υπόψη προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και την 30.09.2004.

3.    Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3190/1955 ορίζεται ότι αφού λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να λήξει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία λογίζεται ως εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση» (παρ.1).

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις (παρ.2).

Οι περί διαχείρισης διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα (παρ.3).

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι δεν δύναται να λυθεί αναδρομικά Ε.Π.Ε., καθόσον δεν μπορεί να τεθεί αναδρομικά σε εκκαθάριση αφού με βάση το νόμο θα πρέπει η υπό εκκαθάριση Ε.Π.Ε. να φέρει και στον τίτλο της (με τον οποίο συναλλάσσεται με τρίτους) την εν λόγω κατάστασή της.

4.Με την αρ. πρωτ. 1109197/11043/Β0012/ΠΟΛ.1019/25.01.2000 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους.

5. Περαιτέρω, με την αριθμ.1093164/11037/Β0012/18.10.2007 διαταγή μας έχει γίνει δεκτό ότι Ε.Π.Ε. που είχε την υποχρέωση να προβεί σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 και η οποία κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν ευρίσκετο στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, δεν έχει τη δυνατότητα να λυθεί (τεθεί σε εκκαθάριση) με αναδρομική ημερομηνία και θα πρέπει να της επιβληθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου  11 του ν.2579/1998 πρόστιμο του 1.000.000 δρχ.

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…» η οποία συστάθηκε το 1990 με αρχικό κεφάλαιο 500.000 δρχ προσήλθε στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς εντός του έτους 2006 με την από 27.11.2006 συμβολαιογραφική πράξη λύσης της εταιρείας και ζητά την αναδρομική λύση αυτής με ημερομηνία 31.05.1998. Η εν λόγω Ε.Π.Ε. δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου στο ελάχιστο όριο των 18.000 ευρώ (με απόκλιση έως μείον 2,5%).

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παραπάνω Ε.Π.Ε. υποχρεούτο να προβεί σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 και δεδομένου ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν ευρίσκετο στο στάδιο της εκκαθαρίσεως και τέλος η λύση της (θέση σε εκκαθάριση) δεν μπορεί να επέλθει αναδρομικά, θα πρέπει να της επιβληθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 πρόστιμο του 1.000.000 δρχ και η λύση της θα γίνει με την ημερομηνία της συμβολαιογραφικής πράξεως λύσεως και θέσεως σε εκκαθάριση της εταιρείας, ήτοι την 27.11.2006.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο