Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-02-1996 ]

ΠΟΛ.1063/29.2.1996 Ανάκληση των αριθ. 332/93 και 52/94 γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ.Κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2359/1995 (ΦΕΚ 241 Α)

(Ανάκληση των αριθ. 332/93 και 52/94 γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ.Κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2359/1995 (ΦΕΚ 241 Α))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1026031/79/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1063

ΘΕΜΑ : Ανάκληση των αριθ. 332/93 και 52/94 γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. Κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2359/1995 (ΦΕΚ 241/Α΄).

1. Με την αριθ. 1072658/950/Β0013/ΠΟΛ. 1229/7.11.1990 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό ότι και μετά την ισχύ του άρθρου 14 (παρ. 7) του Ν.1882/1990, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές απαλλαγές που προβλέπονται από διατάξεις ειδικών νόμων. Προκειμένου όμως να παρασχεθεί απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. σε κάποιο νομικό πρόσωπο,
εφόσον αυτό δεν είναι από εκείνα που ρητά αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.1882/1990, θα πρέπει να ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει διάταξη νόμου που να προβλέπει την απαλλαγή αυτή.


2. Εξάλλου, με την αριθ. 1082252/432/Β0013/ΠΟΛ. 1231/16.6.1993 εγκύκλιό μας κοινοποιήσαμε την αριθ. 332/93 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., με την οποία έγινε δεκτό ότι δεν απαλλάσσεται η υπό της ΕΤΒΑ μεταβίβαση εδαφικών εκτάσεων σε τρίτους εντός βιομηχανικής περιοχής επί των οποίων έχουν ήδη ανεγερθεί κτιριακές
εγκαταστάσεις καθόσον σαφώς από το νόμο προκύπτει ότι απαλλάσσονται μόνο οι εδαφικές εκτάσεις άνευ κτισμάτων. Επίσης, με την αριθ. 1018363/418/Β0013/ΠΟΛ. 1200/19.8.1994 εγκύκλιό μας κοινοποιήσαμε την αριθ. 52/94 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση αρχικής μεταβίβασης από το φορέα οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4458/65, εδαφικής έκτασης με κτίσμα το οποίο έχει ανεγείρει ο ίδιος ο φορέας οργάνωσης, η απαλλαγή που χορηγείται με τις διατάξεις αυτές δεν καταλαμβάνει τη μεταβίβαση ως προς την αξία του κτίσματος, καταλαμβάνει όμως τη μεταβίβαση της αξίας της έκτασης στην οποία αντιστοιχεί το κτίσμα.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2359/95 (ΦΕΚ Α 241/21.11.1995) αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4458/65 όπως ίσχυε, ως εξής:

"Κάθε δικαιοπραξία, που αφορά την εκ μέρους του φορέα του δικαιώματος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυσή της εδαφικών εκτάσεων ή κτισμάτων και των συναφών άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή τη μεταβίβαση από αυτόν σε τρίτους δικαιώματος κυριότητας ή τη σύσταση άλλης ενοχικής σχέσης και γενικά κάθε εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά έκταση, προοριζόμενη για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής ή κτίριο για εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β' του παρόντος, βιοτεχνικών επιχειρήσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. δήμων και κοινοτήτων και κάθε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλεται δε σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου δρχ. 100.....................
Οι απαλλαγές και ελαφρύνσεις που θεσπίζονται με το παρόν ισχύουν και επεκτείνονται σε κάθε απόκτηση ή μεταβίβαση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος".

Ενόψη της πιο πάνω διάταξης όπως αυτή ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν.2359/95, οι γνωμοδοτήσεις με αριθ. 332/1993 και 52/1994 του Ν.Σ.Κ. που σας έχουμε κοινοποιήσει με τις προαναφερόμενες εγκυκλίους μας, παύουν να ισχύουν, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο την εδαφική έκταση αλλά και τα επ' αυτής κτίσματα. Συνημμένα, σας κοινοποιούμε το άρθρο 7 του Ν.2359/1995.

Ν.2359/1995
Αρθρο 7
Λοιπές διατάξεις
.......................................................................
2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4458/1965, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.742/1977, αντικαθίσταται ως εξής:

"Κάθε δικαιοπραξία, που αφορά την εκ μέρους του φορέα του δικαιώματος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυσή της εδαφικών εκτάσεων ή κτισμάτων και των συναφών άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή τη μεταβίβαση από αυτόν σε τρίτους δικαιώματος κυριότητας ή τη σύσταση άλλης ενοχικής σχέσης και γενικά κάθε εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά έκταση, προοριζόμενη για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής ή κτίριο για εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β' του παρόντος, βιοτεχνικών επιχειρήσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δήμων και κοινοτήτων και κάθε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλεται δε σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου δρχ. 100. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα συμβολαιογράφου, αμίσθου ή εμμίσθου υποθηκοφύλακα, για τη μεταγραφή των πιο πάνω δικαιοπραξιών, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ. για το συμβολαιογράφο και τις δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. για τον υποθηκοφύλακα. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι απαλλαγές και ελαφρύνσεις που θεσπίζονται με το παρόν, ισχύουν και επεκτείνονται σε κάθε απόκτηση ή μεταβίβαση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος".

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2359/1995
Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.)
και άλλες διατάξεις
.............................................................................
Αρθρο 7
Λοιπές διατάξεις
.............................................................................
2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4458/1965, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.742/1977, αντικαθίσταται ως εξής:

"Κάθε δικαιοπραξία, που αφορά την εκ μέρους του φορέα του δικαιώματος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυσή της εδαφικών εκτάσεων ή κτισμάτων και των συναφών άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή τη μεταβίβαση από αυτόν σε τρίτους δικαιώματος κυριότητας ή τη σύσταση άλλης ενοχικής σχέσης και γενικά κάθε εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά έκταση, προοριζόμενη για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής ή κτίριο για εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β' του παρόντος, βιοτεχνικών επιχειρήσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δήμων και κοινοτήτων και κάθε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλεται δε σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου δρχ. 100. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα συμβολαιογράφου, αμίσθου ή εμμίσθου υποθηκοφύλακα, για τη μεταγραφή των πιο πάνω δικαιοπραξιών, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ. για το συμβολαιογράφο και τις δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. για τον υποθηκοφύλακα. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι απαλλαγές και ελαφρύνσεις που θεσπίζονται με το παρόν, ισχύουν και επεκτείνονται σε κάθε απόκτηση ή μεταβίβαση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο