Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2008 ]

1095331/11286/Β0012/12.11.2008 Οι διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση μετατροπής Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) σε ανώνυμη εταιρεία.

(Οι διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση μετατροπής Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) σε ανώνυμη εταιρεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1095331/11286/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση μετατροπής Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) σε ανώνυμη εταιρεία.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται επί μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

2.    Όπως αναφέρεται στην 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2166/1993 και στην εισηγητική έκθεσή του, οι πιο πάνω διατάξεις αποβλέπουν στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία στη χώρα μας ισχυρών οικονομικών μονάδων, ικανών να ανταποκριθούν στα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη τεχνική και οικονομική εξέλιξη (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του κόστους, αύξηση παραγωγής κ.λπ.).

3.    Με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.2137/85 του Συμβουλίου, προβλέπεται η ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)-Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1..247/21/14.09.1985. Σκοπός του ομίλου είναι η διευκόλυνση ή ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μελών του, καθώς και η βελτίωση ή η αύξηση των κερδών από τη δραστηριότητα αυτή και όχι η πραγματοποίηση δικών του κερδών. Η δραστηριότητα του πρέπει να συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα των μελών του και να έχει μόνο επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με αυτή (άρθρο 3 παρ.1). Τα κέρδη που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ομίλου θεωρούνται κέρδη των μελών και κατανέμονται μεταξύ τους κατά την αναλογία που προβλέπεται στη σύμβαση του ομίλου, ή αν δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση (άρθρο 21 παρ.1) κατ' ισομοιρία. Τέλος, για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του ομίλου φορολογούνται μόνο τα μέλη του.

4.    Επίσης, με το αριθμ. πρωτ. 1132604/10864/Β0012/9.2.1996 έγγραφό μας διευκρινίστηκε, ότι τα κέρδη από την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του ομίλου, του οποίου η έδρα έχει ορισθεί σύμφωνα με το καταστατικό του στην Ελλάδα, θεωρούνται κέρδη των μελών του και φορολογούνται στο επίπεδο των μελών του στην Ελλάδα με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων του ν.2238/1994.

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά ρητή διατύπωση του νόμου, σκοπός του ΕΟΟΣ είναι η βελτίωση ή η αύξηση των κερδών από τη δραστηριότητα αυτή των μελών του και όχι η πραγματοποίηση δικών του κερδών, γεγονός που δεν συνάδει προς την έννοια των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.1297/1972 ή του ν.2166/1993 και για τις οποίες παρέχονται τα κίνητρα μετασχηματισμού τους σε μεγάλες μονάδες. Συνεπώς, η μετατροπή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) σε ΑΕ ή ΕΠΕ δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν.2166/1993 ή του ν.δ.1297/1972.

Τέλος, στην περίπτωση που διακοπούν οι εργασίες του ΕΟΟΣ και ιδρυθεί εντός 6 μηνών στο ίδιο χώρο με ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλη επιχείρηση από τους ίδιους εταίρους θα οφείλεται φόρος υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ.αα' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο