Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2008 ]

1079699/11110/Β0012/17.9.2008 Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθηκαν από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθηκαν από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1079699/11110/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθηκαν από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. πρωτ. 1038149/10201/Β0012/18.06.1990 διαταγή μας, σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών σε νέα ανώνυμη εταιρεία, βεβαιώνεται σε βάρος των συγχωνευθεισών εταιρειών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους (για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι του χρόνου συγχωνεύσεως) και προκαταβολή φόρου εισοδήματος, από το οφειλόμενο ποσό της οποίας καταβάλλεται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, το 1/7 αυτής. Παράλληλα, οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με την οποία θα ζητήσουν τη διαγραφή των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων προκαταβολής φόρου εισοδήματος, προσκομίζοντας και τα σχετικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η συγχώνευση τους σε σε νέα ανώνυμη εταιρεία. Οι υπόλοιπες δόσεις προκαταβολής που έχουν καταβληθεί μέχρι του χρόνου υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων θα επιστρέφονται στις συγχωνευθείσες εταιρείες, σύμφωνα με την οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.2238/1994 διαδικασία, δηλαδή υποβάλλοντας κατά το επόμενο οικονομικό έτος, η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εταιρείες, δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία θα αναγράψουν το μέρος της προκαταβολής που δικαιούνται προς επιστροφή.

2.    Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 1090790/10756/Β0012/25.08.1998 και 1068496/10782/Β0012/20.07.2007 έγγραφά μας, και σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας από υφιστάμενη εταιρεία αλλά και μετατροπής Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, αντίστοιχα.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία «Α Α.Ε.Β.Ε.» απορρόφησε την «Β Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 69 - 77 του κ.ν. 2190/1920 (προηγήθηκε εξαγορά) καθώς και την «Δ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 77 του κ.ν.2190/1920 και 1 - 5 του ν.2166/1993. Ταυτόχρονα με τη συγχώνευση εγκρίθηκε και η αλλαγή της επωνυμίας της απορροφώσας εταιρείας σε «Γ». «Γ» για λογαριασμό των απορροφηθείσων εταιρειών ζήτησε με αίτησή της τη διαγραφή των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων των σχετικών προκαταβολών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1038149/10201/Β0012/18.06.1990 διαταγή, την οποία η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απέρριψε.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι και η απορρόφηση είναι μορφή συγχώνευσης κατά την οποία οι απορροφούμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται μετά την απορρόφηση, προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στην 1038149/10201/Β0012/18.06.1990 διαταγή μας έχουν εφαρμογή και στην περίπτωσή σας και επομένως η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων της προκαταβολής. Τέλος, οι δόσεις που καταβλήθηκαν από τις απορροφηθείσες εταιρείες πρέπει να επιστραφούν, με την υποβολή, κατά το επόμενο οικονομικό έτος, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλει η εταιρεία σας για λογαριασμό κάθε μίας από τις απορροφηθείσες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο