Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2008 ]

1010381/10167/Β0012/30.6.2008 Εισφορά μετοχών εισηγμένης Α.Ε. παράλληλα με τον κλάδο παροχής υπηρεσιών με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Εισφορά μετοχών εισηγμένης Α.Ε. παράλληλα με τον κλάδο παροχής υπηρεσιών με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1010381/10167/Β0012

ΘΕΜΑ: Εισφορά μετοχών εισηγμένης Α.Ε. παράλληλα με τον κλάδο παροχής υπηρεσιών με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και επί εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία.

2.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση εισφοράς κλάδου επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν.2166/1993, θα πρέπει καταρχήν να εισφέρονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του αποσπώμενου κλάδου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του (π.χ. απαιτήσεις, υποχρεώσεις, αποθέματα κ.λπ.). Αντίθετα, δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός και εισφορά των λογαριασμών του μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικών (με εξαίρεση αυτών που ορίζει ο νόμος, π.χ. άρθρου 22 του ν.1828/1989, κλπ., για τα οποία δεν έχει γίνει χρήση των παρεχόμενων κινήτρων από την εισφέρουσα επιχείρηση), αποτελεσμάτων εις νέο, κλπ., καθόσον οι λογαριασμοί αυτοί εκφράζουν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια της εισφέρουσας επιχείρησης (1123271/11091πε/Β0012/1998 και 1045543/10633/Β0012/2000 έγγραφά μας).

3.    Με την αριθμ. πρωτ. 1027178/10254/Β0012/15.03.2007 εγκύκλιο του ν.3522/2007 διευκρινίσθηκε ότι με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου και προκειμένου να προωθηθεί η πραγματοποίηση μεγάλων έργων στην Ελλάδα προβλέπεται ότι για σκοπούς εφαρμογής της περ. ε' της παρ.1 του ν.2166/1993, ως κλάδος ή τμήμα επιχείρησης λογίζεται και η εισφορά σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία του συνόλου των «συμμετοχών» ή μέρους αυτών, χωρίς την εισφορά άλλου κλάδου ή τμήματος, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι υπόψη συμμετοχές σε επιχειρήσεις που είτε διενεργούν αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα, είτε έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του άρθρου 2 του ν.3389/2005.

4.    Αντίθετα, με την 1028579/10072/ΠΟΛ.1062/1989 ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 22 του ν.1828/1989, με την οποία αρχικά διευκρινίστηκε η έννοια του κλάδου επιχείρησης ως ο βιομηχανικός, εμπορικός, παροχής υπηρεσιών κ.λπ., κλάδος λειτουργούσας επιχείρησης και η έννοια του τμήματος επιχείρησης ως το αυτοτελές μέρος του κλάδου, του οποίου οι δραστηριότητες παρακολουθούνται διακεκριμένα στα λογιστικά βιβλία από τις δραστηριότητες άλλων τμημάτων, δεν περιλήφθηκαν οι «συμμετοχές» στην έννοια του κλάδου, ως τμήμα το οποίο μπορεί να εισφερθεί αυτοτελώς.

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο λογαριασμός συμμετοχών μπορεί να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο ενός αποσπώμενου κλάδου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αυτοτελή κλάδο.

6.    Από το σχετικά έγγραφά σας που μνημονεύετε με το αριθμ. 471/17.01.2008 έγγραφο σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία έχει δύο κλάδους δραστηριότητας. Ό ένας (τεχνικός κλάδος) αφορά τη μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων (ηλεκτρομηχανολογικών, οικοδομικών κλπ.) και επιπλέον περιλαμβάνει και την ανοικοδόμηση ακινήτων ιδίων ή ξένων και ο δεύτερος αφορά την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, διαχειριστικού και εσωτερικού έλεγχου καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης των επιχειρήσεων του ομίλου στον οποίο ανήκει. Περαιτέρω, κατέχει μετοχές εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία αυτή εισέφερε τον κλάδο παροχής υπηρεσιών καθώς και τις εισηγμένες μετοχές που είχε στο χαρτοφυλάκιό της σε τρίτη λειτουργούσα εταιρεία.

7.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι η ανώνυμη εταιρεία, μπορεί να εισφέρει τον κλάδο παροχής υπηρεσιών καθώς και τις εισηγμένες μετοχές που είχε στο χαρτοφυλάκιο της σε τρίτη λειτουργούσα εταιρεία. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η εισφέρουσα τον κλάδο δεν έχει ως αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά την ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο