Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2008 ]

1037050/10592/Β0012/10.6.2008 Εισφερόμενο κεφάλαιο επί μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Εισφερόμενο κεφάλαιο επί μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1037050/10592/Β0012

ΘΕΜΑ: Εισφερόμενο κεφάλαιο επί μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2166/1993, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού του νόμου μετασχηματισμός πραγματοποιείται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1920 και του ν.3190/1955, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης ή το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.

3.    Με την αριθ. 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2166/1993 διευκρινίζεται ότι ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης ή το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων (εταιρικών ή μετοχικών) και όχι η καθαρή θέση αυτών. Επομένως, επί μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το κεφάλαιο των μετατρεπόμενων αυτών επιχειρήσεων ή εταιρειών, που αναγράφεται στο καταστατικό και εμφανίζεται στα βιβλία τους.

4.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, ως εισφερόμενο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης νοείται αναλόγως της νομικής μορφής της, το κατά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού της υφιστάμενο (εταιρικό κεφάλαιο της Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.). Είναι σαφές ότι στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα κατά την ίδια ημερομηνία ποσά που αναγράφονται στους λοιπούς λογαριασμούς που εντάσσονται στα ίδια κεφάλαιά της (π.χ. τακτικό αποθεματικό, υπόλοιπο καθαρών κερδών εις νέον, καταθέσεις μετόχων ή εταίρων κ.λπ., σχετ. 1000712/10725/Β00 12/2.1.1996 έγγραφό μας).

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι σε μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993, τα μη αναληφθέντα κέρδη τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού πρέπει να μεταφερθούν υποχρεωτικά στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας και επομένως δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο της τελευταίας. Αν βεβαίως προηγηθεί η κεφαλαιοποίηση των εν λόγω κερδών και στη συνέχεια λάβει χώρα ο μετασχηματισμός δεν γεννάται κανένα θέμα εφαρμογής των διατάξεων του ν.2166/1993 για το υπόψη θέμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο