Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2008 ]

1023508/10305/Β0012/6.5.2008 Εισφορά ακινήτων προς νεοϊδρυόμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999.

(Εισφορά ακινήτων προς νεοϊδρυόμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1023508/10305/Β0012

ΘΕΜΑ: Εισφορά ακινήτων προς νεοϊδρυόμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και επί εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία.

2.    Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για να γίνει με τις διατάξεις του ν.2166/1993 η εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία πρέπει και οι δύο επιχειρήσεις να λειτουργούν πράγματι και όχι απλώς να υφίστανται από νομικής πλευράς (1073299/11061/Β0012/5.10.2006 έγγραφό μας).

3.    Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 12 του ν.δ.1297/1972, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που γίνονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, ορίζεται ότι οι διατάξεις του νομοθετήματος αυτού δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλην των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

4.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν.2778/1999, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.6 του άρθρου 17 ν.3581/2007, ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν.2166/1993 εφαρμόζονται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') και των διατάξεων της περίπτωσης ε' του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), και επί εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, η οποία: α) συνιστάται είτε με συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιριών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία είτε από διάσπαση ή απόσχιση κλάδου εταιρίας, που διαθέτει ακίνητη περιουσία ή β) αποκτά ακίνητη περιουσία, είτε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση άλλης εταιρίας που διαθέτει ακίνητη περιουσία είτε λόγω διάσπασης ή απόσχισης κλάδου εταιρίας που διαθέτει ακίνητη περιουσία.

5.    Όπως έχει γίνει δεκτό με το αριθμ. πρωτ. 1028730/10375/Β0012/05.10.2007 έγγραφό μας, ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία μπορεί να εισφέρει το σύνολο ή μέρος των ακινήτων της σε εταιρεία η οποία θα συσταθεί ως Ε.Ε.Α.Π..

6.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μετά την τροποποίηση των διατάξεων του ν.2778/1999 από τις διατάξεις του ν.3581/2007 ορίζεται ότι η εισφορά ακίνητης περιουσίας σε υφιστάμενη Ε.Ε.Α.Π. ή προκειμένου για τη σύσταση Ε.Ε.Α.Π., αντιμετωπίζεται ως εισφορά κλάδου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2166/1993.

7.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτηση σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας που έχει στην κυριότητά της ακίνητα προτίθεται να εισφέρει το σύνολο ή και ορισμένα από τα ακίνητα αυτά σε εταιρεία που θα συσταθεί ως Ε.Ε.Α.Π..

8.    Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι οι διατάξεις του ν.2166/1993 εφαρμόζονται και όταν μία εταιρεία εισφέρει σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999 ακίνητά της, ανεξάρτητα αν αυτά εκμισθώνονται ή ιδιοχρησιμοποιούνται και περαιτέρω, δεν υφίσταται θέμα φορολόγησης υπεραξίας αφού με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν προβλέπεται εκτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο