Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2008 ]

1113782/11292π.ε./Β0012/1.4.2008 Διάσπαση εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Διάσπαση εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 1 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1113782/11292π.ε./Β0012

ΘΕΜΑ: Διάσπαση εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Σύμφωνα, με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 7 του ν.2386/1996 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1297/1972 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που γίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν.2166/1993.

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλην ξενοδοχειακών, δεν μπορούν να μετασχηματισθούν σε μεγάλες οικονομικές μονάδες (1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ.1216/26.07.1996 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2386/1996) και κατά συνέπεια, επί διασπάσεως ανώνυμης εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, η διασπώμενη επιχείρηση δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση ακινήτων και η επωφελούμενη δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά την εκμετάλλευση ακινήτων.

4.    Από τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν τίθεται κανένας περιορισμός για ιδιοχρησιμοποίηση των εισφερομένων ακινήτων στην προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρεία. Δηλαδή, η προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρεία δικαιούται να εκμισθώνει τα εισφερθέντα σε αυτή ακίνητα χωρίς να αίρονται οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις του ν.2166/1993.

5.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης σας προκύπτει, ότι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία επίπλων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διακόσμηση ξενοδοχειακών χώρων, προτίθεται να προβεί σε διάσπαση, την οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση και εισφέρει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού δύο υφιστάμενες εταιρείες Α και Β, με τις διατάξεις του ν.2166/1993. Η εταιρεία προτίθεται να εισφέρει στην εταιρεία Α, τον κλάδο εισαγωγής και εμπορίας, ενώ στην εταιρεία Β τον κλάδο παροχής υπηρεσιών, το τμήμα marketing καθώς και τα ακίνητα που κατέχει η εταιρεία. Μετά την διάσπαση η Β προτίθεται να εκμισθώσει τα ακίνητα που λειτουργικά χρησιμοποιούνται για της ανάγκες της εμπορίας (π.χ. ,χώροι καταστημάτων) στην Α. Επίσης, η εταιρεία Β θα παρέχει υπηρεσίες marketing προς την Α σε σχέση με την εμπορία που ασκείται από την τελευταία καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διακόσμηση ξενοδοχειακών χώρων στους πελάτες της.

6.    Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω διάσπαση μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μεταξύ των οποίων είναι και το αντικείμενο εργασιών των επωφελούμενων υφιστάμενων εταιρειών Α και Β να μην είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο