Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2008 ]

1006253/10101/Β0012/5.3.2008 Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1006253/10101/Β0012

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε περίπτωση συγχώνευσης ανώνυμων εταιρειών κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 68 παρ.1 και 79 του κ.ν.2190/1920.

2.    Όπως διευκρινίσθηκε με την 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2166/1993, οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή, μεταξύ άλλων, και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 68 του κ.ν.2190/1920, δηλαδή είτε με απορρόφηση μίας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιρειών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία είτε με σύσταση καινούριας ανώνυμης εταιρείας, καθώς επίσης και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 79 του κ.ν.2190/1920, δηλαδή εξαγοράς μίας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιρειών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία.

3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται ότι ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού μετασχηματισμός πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και ν.3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

4.    Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται ότι όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

5.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, όταν ανώνυμη εταιρεία απορροφάται από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και ο μετασχηματισμός (απορρόφηση) ολοκληρώνεται μέσα στον επόμενο χρόνο από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, η απορροφώσα εταιρεία κλείνει ισολογισμό όπως θα έκλεινε κανονικά αν δεν πραγματοποιείτο η απορρόφηση και συμπεριλαμβάνει μόνο τα εισοδήματα της κλεισμένης χρήσης. Τα κτηθέντα εισοδήματα της απορροφημένης ή απορροφημένων εταιρειών για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι ολοκλήρωσης αυτού συμπεριλαμβάνονται μαζί με τα εισοδήματα της απορροφώσας στην αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο (αρ. πρωτ. 1111751/10674/Β0012/15.11.1995 και 1001510/10019/Β0012/22.01.2001 έγγραφά μας).

6.    Με το αρ. πρωτ. 1038149/10201/Β0012/18.6.1990 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών σε νέα ανώνυμη εταιρεία, βεβαιώνεται σε βάρος των συγχωνευθεισών εταιρειών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους (για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι του χρόνου συγχωνεύσεως) και προκαταβολή φόρου εισοδήματος, από το οφειλόμενο ποσό της οποίας καταβάλλεται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, το 1/7 αυτής. Παράλληλα, οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με την οποία θα ζητήσουν τη διαγραφή των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων προκαταβολής φόρου εισοδήματος, προσκομίζοντας και τα σχετικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η συγχώνευση τους σε νέα ανώνυμη εταιρεία. Οι υπόλοιπες δόσεις προκαταβολής που έχουν καταβληθεί μέχρι του χρόνου υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων θα επιστρέφονται στις συγχωνευθείσες εταιρείες, σύμφωνα με την οριζόμενη από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ.3843/1958 (νυν άρθρου 109 του ν.2238/1994) διαδικασία, δηλαδή υποβάλλοντας κατά το επόμενο οικονομικό έτος, η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εταιρείες, δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία θα αναγράψουν το μέρος της προκαταβολής που δικαιούνται προς επιστροφή.

7.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης σας προκύπτει, ότι ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συγχωνευθεί με απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993. Προς τούτο, συντάχθηκε από την απορροφημένη εταιρεία ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2006, ενώ η συμβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης υπογράφηκε στις 20.12.2007 και η έγκριση από την νομαρχία (Δ/νση Εμπορίου) για την ολοκλήρωσή της έγινε στις 31.12.2007. Το σχέδιο σύμβασης της εν λόγω συγχώνευσης υπογράφηκε, έχοντας αποδεχθεί τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών ότι όλες οι πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 (μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης) από την απορροφημένη α.ε. αφορούν την απορροφώσα εταιρεία και γίνονται για λογαριασμό της, ενώ ο ισολογισμός που θα συνταχθεί για τη χρήση αυτή θα περιλαμβάνει και τα οικονομικά στοιχεία της απορροφημένης εταιρείας.

8.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τη διαχειριστική χρήση 2007 (οικονομικό έτος 2008) η απορροφώσα εταιρεία θα υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα περιλαμβάνει και τα εισοδήματα της απορροφημένης εταιρείας για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι ολοκλήρωσης αυτού. Επιπλέον, θα πρέπει η απορροφώσα εταιρεία να υποβάλλει στο όνομα της απορροφηθείσας δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, προκειμένου να επιστραφεί το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που η τελευταία κατέβαλε αχρεώστητα για τη χρήση 2006 (οικον. έτος 2007).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο