Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-02-1996 ]

ΠΟΛ.1061/29.2.1996 α) Παραλαβή και συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε.κ.λπ. έντυπο Ε5 β) Τιμές ζώνης και συντελεστής εμπορικότητας που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για το οικον. έτος 1996 (χρήση 1995).

(α) Παραλαβή και συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε.κ.λπ. έντυπο Ε5 β) Τιμές ζώνης και συντελεστής εμπορικότητας που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για το οικον. έτος 1996 (χρήση 1995).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996
Αριθμ. Πρωτ.: 1026159/550/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1061

ΘΕΜΑ : α) Παραλαβή και συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. έντυπο Ε5.
β) Τιμές ζώνης και συντελεστής εμπορικότητας που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για το οικον. έτος 1996 (χρήση 1995).

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με τα παραπάνω θέματα, σας
πληροφορούμε τα εξής:

Α) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ


1.- Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οικον. έτους 1996 των Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ κ.λπ. έντυπο Ε5, δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με την αντίστοιχη δήλωση του οικον. έτους 1995.

2.- Η μόνη αξιόλογη μεταβολή εμφανίζεται:

α) Στον πίνακα Η' της τρίτης σελίδας όπου αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή και για μέχρι τρείς (3) κοινωνούς από
τους συμμετέχοντες σε κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των
κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι.

β) Στους πίνακες ΙΒ' και ΙΓ' του ίδιου εντύπου (Ε5) όπου συμπληρώνονται η δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας κ.λπ., για τους δικαιούχους επιχειρηματικής αμοιβής και οι δηλώσεις, αντίστοιχα, των ομόρρυθμων εταίρων ή των κοινωνών.

3.- Συνεπώς, οι οδηγίες για την παραλαβή και συμπλήρωη των ανωτέρω δηλώσεων που σας παρασχέθησαν με την αριθμ. 1022574/ΠΟΛ. 1045/17.2.1995 διαταγή μας, για τις δηλώσεις του οικον. έτους 1995, παραμένουν οι ίδιες και για τις δηλώσεις του οικον. έτους 1996.

Β) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ


Σχετικά με τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, για την εξεύρεση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του Ν.2238/1994, λαμβάνονται υπόψη η τιμή ζώνης και ο συντελεστής εμπορικότητας που ίσχυαν την 1.1.1995, όπως ορίζονται από τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων και που ενδεχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν, λόγω
αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους, από την τιμή ζώνης και το συντελεστή εμπορικότητας, που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 (χρήση 1994), οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιημένες τιμές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο