Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2008 ]

1011076/10162/Β0012/11.7.2008 Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχείρησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

(Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχείρησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1011076/10162/Β0012

ΘΕΜΑ: Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχείρησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

1. Με τις διατάξεις της περ. β' τηςπαρ.1 του άρθρου 3 του ν.3299/2004, ορίζεται ότι στο καθεστώς του νόμου αυτού υπάγονται επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα μεταξύ των οποίων είναι αυτά στο τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (Σ.Τ.Α.Κ.Ο.Δ)-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της αρ.8354/3.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3299/2004, ορίζεται ότι στις ενισχυόμενες δαπάνες στο τομέα της μεταποίησης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων. ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού (άρθρο 1, παρ.2).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 1 του ν.1892/1990 ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού παραγωγική επένδυση θεωρείται η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού ή τεχνολογικού εξοπλισμού παραγωγής.

4. Όπως έχει διευκρινιστεί από την Διοίκηση, στην έννοια των παραγωγικών επενδύσεων που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς του ν.1892/1990 περιλαμβάνεται και η ιδιοκατασκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.λπ..

Στις περιπτώσεις αυτές η ενισχυόμενη δαπάνη προσδιορίζεται από:

α) το κόστος αγοράς των χρησιμοποιουμένων υλικών, εξαρτημάτων κ.λπ.
β) το κόστος των επιμέρους εργασιών που τυχόν πραγματοποιήθηκαν από τρίτους
γ) το κόστος των εργατικών του προσωπικού της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης που τυχόν απασχολήθηκε στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης
δ) οι δαπάνες για αμοιβές των ατόμων που τυχόν απασχολήθηκαν στην πραγματοποίηση.

Για να μπορούν οι δαπάνες αυτές να συνυπολογισθούν στο ενισχυόμενο κόστος, πρέπει να εμφανίζονται στη χρέωση του λογαριασμού του συγκεκριμένου παγίου που δημιουργείται και να τεκμηριώνονται πλήρως βάσει των αντίστοιχων επισήμων παραστατικών και τηρούμενων στοιχείων καθώς και των λοιπών απαιτουμένων λογιστικών εγγραφών (1068168/10572/Β0012/28-7-1998, 1044236/10353/Β0012/21-8-1997)

5. Από το έγγραφό σας, προκύπτει ότι η επιχείρηση με επωνυμία «… Α.Ε.» και έδρα το νομό Έβρου (Περιοχή Δ) σχημάτισε για τις χρήσεις 2005 και 2006 αφορολόγητο αποθεματικό ύψους 15.605,85 και 43.987,84 ευρώ αντίστοιχα, λόγω ιδιοκατασκευής δύο μηχανημάτων «Καλουπιών». Το εν λόγω κόστος περιελάμβανε δαπάνες για αγορά πρώτων υλών (32,08%), κόστος εργατικών (44,56%) και λοιπές δαπάνες (23,37%) (αξία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αποσβέσεις) που επιμερίστηκαν στο κόστος κατασκευής των μηχανημάτων.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στις διατάξεις του ν.3299/2004 υπάγεται ως παραγωγική επένδυση, η αγορά καινούργιων αλλά ταυτόχρονα και σύγχρονων μηχανημάτων, ενώ αντίθετα οι διατάξεις του ν.1892/1990, με βάση τις οποίες καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις της ιδιοπαραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, έθεταν ως προϋπόθεση, για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως παραγωγικής, μόνο την αγορά καινούργιων μηχανημάτων.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, προκύπτει ότι και στην περίπτωση ακόμη που ήθελε θεωρηθεί ότι στις διατάξεις του ν.3299/2004 εμπίπτουν και τα ιδιοκατασκευαζόμενα μηχανήματα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.

Επομένως, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την εν λόγω επιχείρηση δεν αποτελούν ενισχυόμενη δαπάνη του ν.3299/2004, καθόσον η κατασκευή των συγκεκριμένων «καλουπιών» με την προαναφερθείσα ανάλυση του κόστους κατασκευής τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην έννοια του σύγχρονου μηχανήματος και κατά συνέπεια το αφορολόγητο αποθεματικό που σχημάτισε η υπόψη επιχείρηση σύμφωνα με τον ν.3299/2004 θα πρέπει να απορριφθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο